Project omschrijving

Hans Pollen

Directeur ACT!

Evenement

SESSIE

Thuiszitten: daarom een blijvend fenomeen

Doelstelling Thuiszitterspact: 2020 niet langer dan 3 maanden thuiszitten. Doelstelling wordt niet gehaald, omdat er fundamenteel niets is veranderd. Doelstelling wordt wel gehaald, omdat schuivende panelen optische afdekken. Er blijft dus werk aan de winkel.
Passend onderwijs gaat goed, totdat casuïstiek ontstaat. Door reconstructie van tientallen casussen, weten we wat er aan scheelt: ontbrekende visie in de praktijk op samenwerken, toevoegen van waarde voor 1 kind, verkokerde werktheorieën en verantwoordingslijnen. We weten ook wat er aan is te doen. Preventief: kennisgroei waardoor effectiever signaleren en verzuim voorkomen; expliciteren van leer- en doceeropvattingen, waardoor afstemming met zorg. Curatief: projectmatig en procesmatig werken.
We belichten eerst de problematiek. Daarna worden oplossingsrichtingen geboden.

BIO

Functies: leraar, onderwijsadviseur, opleidingsmanager, directeur, Programmamanagement min. OCW, internationale HRM-projecten, Curriculum designer (MBA voor educatie) directeur ACT!
Studie: leerpsychologie/onderwijskunde, veranderkunde, organisatie simulaties, procesmanagement.

ARCHIEF

Thuiszitters en kwaliteit van passend onderwijs

Met kennis van tot 500 thuiszitters casussen en actieve betrokkenheid van tientallen vastgelopen casussen is er zicht op enerzijds (combinaties van) oorzaken, tevens aard van complexe dilemma’s, alsmede een palet aan oplossingsrichtingen.
Impliciete verwachtingen en opvattingen van ouders van leerlingen concurreren niet zelden met (impliciete) overtuigingen van docenten en management van scholen in het kader van passend onderwijs. Daarnaast brengen leerplichtambtenaren, (ortho)pedagogen en psychologen, Jeugd&Gezin ambtenaren, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, enz. hun eigen ‘professionele werktheorieën’ en werkprotocollen in. Indien deze keten samenwerkt, maar ouders van thuiszitters uitsluit, leidt dit tot verstrikkingen die vooral één verliezer kent: het kind!
Wanneer is er nou sprake van passend onderwijs en passend aanbod? Is maatwerk voor elk kind de oplossing, zoals nu zelfs op basis van wetgeving mogelijk is gemaakt? Leidt dit tot overdifferentiatie of moet dit worden voorkomen vanwege argumenten van kansenongelijkheid?
De presentatie bestaat uit korte inleidingen op stuurvragen, die deelnemers beantwoorden.
Bij de afsluiting wordt behoefte aan professionalisering van passend onderwijs geduid.

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.