Dr. Monique van der Heijden

Hogeschool De Kempel

Workshop

Nederlands

Leraren als change agents maken het verschil!

Leraren zijn sleutelfiguren in het realiseren van succesvolle veranderingen in het onderwijs. Van leraren wordt in toenemende mate gevraagd om in hun werk hun ‘professional agency’ te benutten en te functioneren als ‘change agents’. Professional agency is een centraal onderdeel van de professionaliteit van (aanstaande) leraren, maar de mate waarin leraren hun agency gebruiken varieert per persoon. Echte ‘change agents’ benutten hun agency om het onderwijs te veranderen, zowel op klas- als schoolniveau. Tevens gebruiken zij hun professional agency voor bevorderen van hun professionele ontwikkeling. Leraren als change agents zijn leraren die het verschil maken in de onderwijspraktijk, op zowel klas- als schoolniveau. Maar wie zijn dan deze leraren die het verschil maken? Wat kenmerkt hen? Tijdens deze workshop worden de belangrijkste resultaten en conclusies van mijn promotieonderzoek gepresenteerd en gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de betekenis hiervan voor het onderwijs (in de breedste zin van het woord). Met name wordt in gegaan op de vraag: hoe kunnen we de opgedane wetenschappelijke kennis transfereerbaar maken naar de opleidings- en onderwijspraktijk? Met andere woorden, hoe kunnen we aanstaande leraren al tijdens hun opleiding voorbereiden om change agent te worden en huidige leraren op scholen stimuleren om change agent te worden of te blijven?

English

Teachers as change agents make the difference!

Teachers are key figures in realising successful changes in education. Teachers are increasingly being asked to use their ‘professional agency’ in their work and to function as ‘change agents’. Professional agency is a central part of the professionalism of (future) teachers, but the extent to which teachers use their agency varies per person. Real ‘change agents’ use their agency to change education, both at class and school level. They also use their professional agency to promote their professional development. Teachers as change agents are teachers who make a difference in educational practice at both class and school level. But which teachers make the difference? What characterises them? During this workshop the main results and conclusions of my doctoral research will be presented and the participants will discuss the meaning of this for education (in the broadest sense of the word). In particular, the question is asked: how can we make the acquired scientific knowledge transferable to educational and educational practice? In other words, how can we prepare future teachers during their training to become change agents and encourage current teachers in schools to become or remain change agents?

Meer info

Bio

Van der Heijden is werkzaam als hogeschooldocent-onderzoeker op hogeschool De Kempel in Helmond (PABO). Ze heeft brede ervaring in verschillende facetten van het onderwijs. Van der Heijden heeft ruim 20 jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren. Ze is Academic director van de Master Leren en Innoveren (locatie Helmond) en (co)auteur van verscheidene wetenschappelijke- en vakpublicaties. In 2012 heeft ze de NWO Promotiebeurs Voor Leraren gewonnen. In juni 2017 is Van der Heijden gepromoveerd aan de TU/e. In haar promotieonderzoek staat het identificeren van leraren als change agents in het basisonderwijs centraal.

Downloads

Download 2018 slides (Nederlands)

Download 2018 slides (English)

Archief

Amsterdam 2017

Het identificeren van leraren als change agents in de praktijk

Leraren zijn sleutelfiguren in het realiseren van succesvolle veranderingen in onderwijs en bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Elke school heeft leraren nodig die zich opstellen en gedragen als ‘change agents’. Maar wat kenmerkt deze leraren? In hoeverre zien leraren zichzelf als change agent? Hoe functioneren ze in de praktijk? Wat werkt bevorderend en/of belemmerend voor hun functioneren? Deze vragen staan centraal in het promotieonderzoek ‘Leraren als change agents’. Tijdens deze workshop worden de resultaten en conclusies van het promotieonderzoek gepresenteerd en gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de betekenis hiervan voor het onderwijs (in de breedste zin van het woord).

Amsterdam 2018

Leraren als change agents maken het verschil!

Leraren zijn sleutelfiguren in het realiseren van succesvolle veranderingen in het onderwijs. Van leraren wordt in toenemende mate gevraagd om in hun werk hun ‘professional agency’ te benutten en te functioneren als ‘change agents’. Professional agency is een centraal onderdeel van de professionaliteit van (aanstaande) leraren, maar de mate waarin leraren hun agency gebruiken varieert per persoon. Echte ‘change agents’ benutten hun agency om het onderwijs te veranderen, zowel op klas- als schoolniveau. Tevens gebruiken zij hun professional agency voor bevorderen van hun professionele ontwikkeling. Leraren als change agents zijn leraren die het verschil maken in de onderwijspraktijk, op zowel klas- als schoolniveau. Maar wie zijn dan deze leraren die het verschil maken? Wat kenmerkt hen? Tijdens deze workshop worden de belangrijkste resultaten en conclusies van mijn promotieonderzoek gepresenteerd en gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de betekenis hiervan voor het onderwijs (in de breedste zin van het woord). Met name wordt in gegaan op de vraag: hoe kunnen we de opgedane wetenschappelijke kennis transfereerbaar maken naar de opleidings- en onderwijspraktijk? Met andere woorden, hoe kunnen we aanstaande leraren al tijdens hun opleiding voorbereiden om change agent te worden en huidige leraren op scholen stimuleren om change agent te worden of te blijven?

Teachers as change agents make the difference!

Teachers are key figures in realising successful changes in education. Teachers are increasingly being asked to use their ‘professional agency’ in their work and to function as ‘change agents’. Professional agency is a central part of the professionalism of (future) teachers, but the extent to which teachers use their agency varies per person. Real ‘change agents’ use their agency to change education, both at class and school level. They also use their professional agency to promote their professional development. Teachers as change agents are teachers who make a difference in educational practice at both class and school level. But which teachers make the difference? What characterises them? During this workshop the main results and conclusions of my doctoral research will be presented and the participants will discuss the meaning of this for education (in the broadest sense of the word). In particular, the question is asked: how can we make the acquired scientific knowledge transferable to educational and educational practice? In other words, how can we prepare future teachers during their training to become change agents and encourage current teachers in schools to become or remain change agents?