Rooster researchED Den Bosch 2020

concept/ondervoorbehoud

‘Passend onderwijs / Effectieve didactiek’

Aanloop

Van te voren opgenomen filmpjes. Live Q&A met de sprekers waar mogelijk.

rooster researchED Den Bosch 2020
rooster researchED Den Bosch 2020
Version: 21/09/2020

do. 24 sep

15:00

16:30

Om leerlingen kansen te bieden in hun schoolcarrière zijn doorlopende leerlijnen belangrijk. Die heb je niet altijd in de hand. Maar onderzoek toont aan: soms kun je ze echt wel een duwtje geven. Besteed bijvoorbeeld als basisschool aandacht aan een soepele overgang van groep 2 naar 3 en van groep 8 naar de brugklas. Meertaligheid, kennis van de wereld en leraarverwachtingen komen ook aan bod. Minstens 5 concrete tips!

vr. 25 sep

16:30

Op 6 december 2019 promoveerde Ben van der Hilst op het proefschrift ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier”. In de presentatie worden de (positieve) resultaten van het anders inrichten van de organisatiesgtructuur belicht en krijgen deelnemers handvatten om de merites van het organisatiemodel (de teamgecentreerde arbeidsorganisatie) in de eigen school te onderzoeken. Het model maakt zowel maatwerk als vakkenintegratie beter mogelijk en geeft ruimte aan de brede professionaliteit (en daarmee het werkplezier) van leraren.

na de sessie is Ben beschikbaar voor Q&A

ma. 28 sep

16:30

In deze presentative zullen wij een inleiding geven over onderzoek naar leraareffectiviteit. We zullen de historiek en methodologie van dit onderzoeksveld voorstellen, en de belangrijkste onderzoeksuitkomsten beschrijven. Hierbij zal ik het werk van onderzoekers als Rosenshine, Good en Brophy, maar ook recentere voorbeelden aanhalen.Ik zal bespreken hoe dit onderzoek past bij het onderzoek uit de cognitieve psycholgie over hoe mensen leren, en hoe het zich verhoudt tot de principes die we in ‘Wijze Lessen’ beschrijven.

na de sessie is Stefanie beschikbaar voor Q&A

di. 29 sep

16:30

Deze presentatie heeft als doel inzicht te verschaffen in de werkwijze en effecten van Content and Language Integrated Learning (CLIL) met Engels als instructietaal, een onderwijskundige vernieuwing die haar intrede heeft gedaan in de jaren negentig van de vorige eeuw. In Nederland kennen we deze manier van leren als ‘Tweetalig Onderwijs’ (TTO), aanvankelijk alleen te vinden op scholen voor VWO maar geleidelijk uitgebreid naar andere schooltypes. Hierbij wordt een aantal vakken – bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, maar ook sport – onderwezen met Engels als voertaal. In het kader van de toegenomen internationalisering van het onderwijs en de maatschappij in het algemeen is Engelse taalvaardigheid steeds belangrijker geworden, voor algemene maar ook voor beroepsmatige communicatie. In deze presentatie bespreek ik de resultaten van mijn onderzoek naar de leeropbrengsten van CLIL t.a.v. de Engelse taal in de afgelopen twintig jaar in verschillende Europese landen.

Het Live Evenement

wo. 30 september

15:50

Opening met …

16:00

Om te weten of alle leerlingen de leerstof snappen, is het van belang tijdens de les voldoende aandacht te geven aan het checken van begrip. Om dit te doen zijn het stellen van vragen en het geven van feedback effectieve didactische strategieën. In deze presentatie zal ik het belang van deze strategieën duiden vanuit de wetenschap, maar ook een aantal concrete voorbeelden geven hoe je als docent tot goede vragen kunt komen en hoe je een feedbackproces kunt organiseren.

Een uiteenzetting hoe wij evidence-informed onderwijs toepassen in onze school (Mavo-school). Wij zijn in 2019-2020 hiermee van start gegaan. Ik wil dan telkens kort ingaan op onze speerpunten:
1. focus op kennis:
we gebruiken EDI in onze lessen en leren onze kinderen geen generieke vaardigheden, die specifieke vaardigheden zijn domeinspecifiek. Daarbij gebruiken we beheersingsleren! De leerling bepaalt het tempo, niet het curriculum. Hierbij wil ik o.m. het mattheus-effect toelichten (hoe meer kennis je hebt, hoe sneller je kennis vergaart).
2. de cultuur op school:
aanleren van routines, een zeer consequent beloningssysteem (met kleine sancties) zodat elke minuut in de les telt.
3. evidence-informed: we baseren onze keuzes op wat bewezen werkt. Geen feel-good initiatieven die er doorheen fietsen.
4. tijdsinvestering vs. leerrendement: we gaan onze lessen niet opleuken. Motivatie komt voor uit leren, niet per se omgekeerd.

17:00

In Amerika ontstond, door nieuwe wetenschappelijke kennis over trauma en de gevolgen, in 2005 de beweging Trauma-Sensitive Schools. In Nederland en België is er een voorzichtig begin gemaakt met deze manier van kijken naar gedrag. Er is steeds meer belangstelling voor kennis over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren wijst uit dat getraumatiseerde kinderen veel vaker in onze scholen rondlopen dan we eerder dachten. Die bevindingen nopen ons tot reflectie op wat op dit ogenblik doen in onze scholen.

Deze presentatie gaat over ACE’s en trauma. We bekijken wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling van het kinderbrein en wat de gevolgen van getraumatiseerd zijn in de klas kunnen betekenen: stil en teruggetrokken, angstig gedrag, maar ook chaotisch, druk en boos gedrag. Ook het leren wordt beinvloed. Straffen en belonen lijken niet te werken. Leer kijken door een ‘traumabril.’

Onderwijsvernieuwingen waarin de docent de rol aanneemt als ‘facilitator, gids of coach’ blijken weinig succesvol te zijn. Toch is het ‘constructivistische’ gedachtengoed nog altijd populair in het onderwijs, getuige het grote aantal minimaal begeleide onderwijsvormen. Wat is hiervoor de reden? En hoe ‘moet’ het dan wel? In deze sessie gaan de twee sprekers hier in een rollenspel kritisch over in gesprek. Startend vanuit twee extreme standpunten weten ze elkaar uiteindelijk te vinden in een genuanceerd beeld van wat ‘goed’ onderwijs zou kunnen zijn en hoe je dit, zodra je het daarover eens bent, zo goed mogelijk kan organiseren. De sessie sluit af met een plenaire discussie met ruimte voor vragen en/of opmerkingen.

17:40

18:30

In Nederland staat het thema kansen(on)gelijkheid hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Nog steeds hebben kinderen van hoogopgeleide ouders meer kans op een succesvolle schoolloopbaan dan leeftijdgenoten met een vergelijkbare aanleg, maar met ouders die lager zijn opgeleid. We benoemen de knelpunten in ons schoolsysteem en gaan in op de kansen in onze scholen. Je kunt als leraar namelijk wel degelijk iets doen om het beste uit ál je leerlingen te halen. Zo is aandacht voor de taal en kennisbronnen van leerlingen cruciaal. En hoe kun je kritisch zijn op de verwachtingen die jij hebt van je leerlingen en bewust lesgeven vanuit hoge verwachtingen?

Het boek ‘Werk maken van gelijke kansen’ werd op researchED Nederland 2020 gelanceerd, waarin onderzoeksresultaten op het gebied van gelijke kansen  worden vertaald naar de lespraktijk. Linda van den Bergh, Eddie Denessen en Monique Volman selecteerden twintig kernpublicaties uit het internationale onderwijsonderzoek. Bea Ros en Monique Marreveld beschreven de kerninzichten met ruime aandacht voor praktische tips.

Veel leerkrachten denken bij meer inclusief onderwijs dat zij hun onderwijs moeten baseren op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Een vruchtbare gedachte over passend onderwijs? Leerkrachten weten immers allang dat omgaan met verschillen zijn grenzen heeft. Zeker bij leer- en gedragsproblemen. Zo’n grens wordt tastbaar als leerkrachten de hulp inroepen van interne of externe begeleiders.

In deze bijdrage zoemen we in op delicate vragen: Bij welke (gedrags- en leer)problemen schakel je als leraar een begeleider in? En wat mag je van leraren en begeleiders als professionals verwachten?
Wat levert zo’n begeleidingssituatie op: is het dweilen met de kraan open, of is er ruimte voor preventie? Zodat steeds meer leerlingen gaan profiteren van jouw onderwijs?

Jarenlang onderzoek naar begeleidingssituaties levert inzichten op die we graag delen. Het gaat niet om simpele trucs, maar om cruciale spelregels voor een op preventie gerichte samenwerking tussen leraren en begeleider

19:20

15 jaar geleden werd samenwerkend leren als de heilige graal van het onderwijs gezien. Uiteraard was dat een te hoog gegrepen verwachting. Effectief inzetten van samenwerkend leren is een echte uitdaging. In deze sessie bespreek ik wat we uit onderzoek weten over de effectiviteit van samenwerkend leren, de randvoorwaarden om samenwerkend leren effectief te laten zijn en de dilemma’s waar docenten zich voor geplaatst zien wanneer zij groepen samenwerkende leerlingen begeleiden.

Nog geen omschrijving beschikbaar

20:00

Afsluiting 10 minuten