Rooster researchED Groningen 2020

concept/ondervoorbehoud

‘Perspectief op leren’

Aanloop

Van te voren opgenomen filmpjes. Live Q&A met de sprekers waar mogelijk.

do. 29 okt

16:00

Het woord leesvaardigheid wordt in het onderwijs heel veel gebruikt. Leesvaardigheid is echter geen generieke vaardigheid maar een combinatie van twee totaal verschillende capaciteiten. Ten eerste moet een lezer de woorden in een tekst kunnen decoderen: hij moet de letters om kunnen zetten in klanken. Dat is technisch lezen. Ten tweede moet een lezer kunnen begrijpen wat er in de tekst staat. Anders gezegd: een lezer moet betekenis kunnen verlenen aan een tekst. Dit is begrijpend lezen. Voor het technisch leren lezen is het belang van expliciete instructie en veelvuldige oefening al veelvuldig aangetoond. Begrijpend leren lezen is, zoals gezegd, echter van een hele andere orde en vraagt dus ook om een andere benadering. In deze weblecture maakt Erik Meester, op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, duidelijk wat je allemaal moet weten en kunnen om leerlingen begrijpend te leren lezen.

17:00

Roel Bosker (Hoogleraar Onderwijswetenschappen, GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen).

ma. 2 nov

16:30

Een uiteenzetting hoe wij evidence-informed onderwijs toepassen in onze school (Mavo-school). Wij zijn in 2019-2020 hiermee van start gegaan. Ik wil dan telkens kort ingaan op onze speerpunten:
1. focus op kennis:
we gebruiken EDI in onze lessen en leren onze kinderen geen generieke vaardigheden, die specifieke vaardigheden zijn domeinspecifiek. Daarbij gebruiken we beheersingsleren! De leerling bepaalt het tempo, niet het curriculum. Hierbij wil ik o.m. het mattheus-effect toelichten (hoe meer kennis je hebt, hoe sneller je kennis vergaart).
2. de cultuur op school:
aanleren van routines, een zeer consequent beloningssysteem (met kleine sancties) zodat elke minuut in de les telt.
3. evidence-informed: we baseren onze keuzes op wat bewezen werkt. Geen feel-good initiatieven die er doorheen fietsen.
4. tijdsinvestering vs. leerrendement: we gaan onze lessen niet opleuken. Motivatie komt voor uit leren, niet per se omgekeerd.

di. 3 nov

16:30

Lesgeven in tijden van COVID-19: Stress en welbevinden van Nederlandse docenten

De corona-crisis raakt het onderwijs wereldwijd. In Nederland wordt in maart 2020 besloten om de scholen te sluiten en over te gaan op afstandsonderwijs: voor docenten en schoolleiders een ongekende uitdaging. Hoe geven docenten het afstandsonderwijs in deze periode concreet vorm? In welke mate ervaren ze stress en welbevinden tijdens deze bijzondere periode, en welke factoren dragen daaraan bij? Aan ons onderzoek deden ruim 300 Nederlandse docenten uit po, vo, s(b)o, s(v)o en mbo mee door middel van een online vragenlijst en interviews. In de presentatie bespreken we de eerste resultaten uit het onderzoek. Wat hebben we geleerd uit deze eerste periode van afstandsonderwijs en hoe kunnen we met deze kennis het onderwijs (tijdens de corona-crisis en daarna) verbeteren?

Het Live Evenement

wo. 4 nov

Dagvoorzitter Arco Harink

Q&A Tom Drukker en Jan Tishauser

16:00

Eind oktober, begin november komt mijn nieuwe boek uit. Tiens, was er dan al niet een cover voor een nieuw boek? Ja, maar de titel bleef niet goed zitten. Voor de Vlamingen, crises is net als crisissen een meervoudsvorm van crisis ;). Het boek gaat dus niet (enkel) over Corona, maar bespreekt veel meer verschillende crises.

Over het boek:
Sommige zaken waar ouders en opvoeders zich zorgen over maken bij jongeren, zijn die zorgen niet waard. In de plaats daarvan bestaan er dan weer andere crises die minder opvallend zijn, maar juist schadelijkere gevolgen hebben voor de jeugd. In Met de kinderen alles goed onder- scheidt Pedro De Bruyckere feit van fictie. Is het echt zo erg gesteld met de kinderen en jongeren? En zijn er manieren om hun weerbaarheid te versterken? Deze sessie geeft je het antwoord en gaat op zoek naar oplossingen.

16:50

Voor onderwijsprofessionals (leraren, schoolleiders) is het een uitdaging om onderzoek over effectieve onderwijsvernieuwingen te vinden, te begrijpen en te vertalen naar de eigen onderwijspraktijk, waardoor onderwijsinnovaties in de school of klas regelmatig verwateren of mislukken. Om de kans op succesvolle innovatie te vergroten, is de keuze van een geschikte onderwijsinnovatie (bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, instructieprincipes en leermaterialen) ontzettend belangrijk. In deze workshop wordt informatie gegeven over onderwijsverbetering en -vernieuwing in het onderwijs (wat weten we uit onderwijsonderzoek) en worden praktische handreikingen gegeven hoe scholen hier zelf handen en voeten aan kunnen geven. In deze workshop gaat het niet persé om innovaties die echt ‘nieuw’ zijn, zoals nieuwe onderwijsconcepten, het gaat om het invoeren of aanpassen van een pedagogisch en/of didactische aanpak of methode die nieuw is voor de school/leraar, met als doel verbetering teweeg te brengen.

17:40

15 minuten

15 minuten

17:55

De trend naar inclusiever onderwijs is ook in Nederland ingezet. Op verschillende scholen zijn initiatieven ontwikkeld om meer inclusief onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Ook binnen het speciaal- en speciaal basisonderwijs zijn initiatieven in deze richting. Een aantal scholen werkt toe naar een geïntegreerde setting onder de noemen van de “beleidsmaatregel samenwerking regulier- en speciaal onderwijs” van het ministerie van onderwijs. In deze presentatie gaan ik in op het lopende onderzoek naar de ontwikkelingen op deze scholen. Ik bespreek de theoretische uitgangspunten die helpend zijn in het proces van toewerken naar geïntegreerd onderwijs en praat u bij over het verloop van het onderzoek. Ik ga graag (virtueel) in gesprek over de stappen die nodig zijn in het onderwijsveld om toe te werken naar inclusiever onderwijs.

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen gaat achteruit en de kansenongelijkheid neemt toe. Daarom is besloten een Nederlandse versie te ontwikkelen van het programma Success for All (SfA), dat oorspronkelijk is ontwikkeld in de V.S. door Robert Slavin en Nancy Madden. SfA is veelvuldig onderzocht d.m.v. (quasi-)experimentele studies en effectief gebleken in het verbeteren van leesvaardigheden. Verschillende evidence-based aanpakken worden gecombineerd: dagelijkse taallessen van 90 minuten waarin directe instructie en samenwerkend leren een belangrijke rol spelen, flexibel hergroeperen, tutoring voor zwakke lezers, regelmatige toetsing, samenwerking met ouders en professionalisering van leerkrachten. Sinds 2015 hebben verschillende Groningse basisscholen met SfA gewerkt. In 2019 is de Onderwijskansen Werkplaats Noord-Nederland gestart, waarin aanpakken uit SfA beschikbaar worden gemaakt voor meer basisscholen. In de sessie worden onderzoeksresultaten en ‘lessons learned’ gedeeld.

18:45

Over formatief handelen bestaan veel misverstanden. Soms wordt er nog gedacht aan daadwerkelijke toetsen, maar ook aan nakijkwerk, administratie en geïndividualiseerde, gepersonaliseerde feedback. In deze sessie bespreken we waar formatief handelen wel over gaat en hoe je het eenvoudig en effectief kunt inzetten in de les.

Tijdschema researchED Groningen 2020
Tijdschema researchED Groningen 2020
Version: 2/11/2020