Associate Professor
University of Southampton

Christian Bokhove

Christian Bokhove is Associate Professor aan de Universiteit van Southampton, Verenigd Koninkrijk. Hij is gespecialiseerd in wiskundeonderwijs en methodologie. Hij heeft specifieke belangstelling voor het verbeteren van onderwijsonderzoek en de manier waarop dit ontsloten kan worden naar de praktijk.

Expertise: Onderwijsonderzoek, Rekenen, Wiskunde, Onderwijsmythes

Sessiearchief

,

Omschrijving

De recente beweging ‘evidence-informed in het onderwijs’ heeft zijn wortels in medische wereld. Naast de expertise van de arts en de wensen van de patiënt wordt daar wetenschappelijk onderzoek gebruikt om tot een afgewogen behandeling te komen. Het evidence-informed lesgeven neemt deze wetenschappelijke benadering over voor het handelen van de docent: welke behandeling werkt? In deze sessie gaan we op zoek naar de ‘bijsluiter’ van het evidence-informed lesgeven. Wat zijn de schaduwkanten van het gebruik van deze wetenschappelijke kennis? Zijn er bijwerkingen te verwachten wanneer je een bepaalde leerstrategie inzet? Met vier voorbeelden verkennen we met jullie de vraag of een ‘bijsluiter’ nodig is. Zijn er nadelen van ‘gewoon vertellen’? Is denken dat motivatie leidt tot leren, werkelijk een ‘hoofdzonde’? We bespreken twee voorbeelden toelichten vanuit het wetenschappelijk perspectief en twee voorbeelden vanuit de praktijk. Na elk voorbeeld is er ruimte voor discussie.

Omschrijving

Als je politici, traditionele of sociale media moet geloven gaat het óf geweldig óf heel slecht met het internationale reken- en wiskundeonderwijs. Maar wat kunnen we er nu eigenlijk over zeggen? In deze sessie kijken we naar voorbeelden van onderwijskundige en psychologisch inzichten voor goed wiskundeonderwijs. We kijken naar het belang van een goede basis (bijvoorbeeld proportioneel redeneren met breuken) en effectieve manieren om die kennis en vaardigheden, hand in hand, bij te brengen. Ook kijken we naar internationale tests zoals PISA en TIMSS, wat die tests zeggen, maar ook met een kritische blik naar wat ze niet (kunnen) zeggen.

Omschrijving

Veel discussies over onderwijsonderzoek gaan over de kwaliteit van dergelijk onderzoek. Dit gebeurt niet altijd in de meest milde termen. Wat vaak vergeten wordt is dat veel opmerkingen nauw samenhangen met hoe je wetenschap ziet: wetenschapsfilosofie. In deze sessie behandel ik vijf kenmerken van onderwijsonderzoek die van belang zijn:

1. Onderwijsonderzoek is moeilijk want staat midden in de complexe realiteit.
2. De relatie tussen oorzaak en gevolg.
3. Wetenschap is incrementeel: we bouwen samen aan inzicht.
4. Een unieke context moet niet genegeerd worden.
5. Er is geen ‘goede’ of ‘slechte’ manier van meten, maar hoe je meet, is van belang.

We moeten loskomen van makkelijke generalisaties over, en kritiek op onderwijsonderzoek. Beter werken academici en docenten samen aan stap-voor-stap meer inzicht in onderwijsprocessen.

Downloads

,

Omschrijving

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn begrippen die de laatste decennia erg populair geworden zijn in het onderwijsveld, niet in het minst omdat er sterk onderzoek aan ten grondslag ligt, dat wijst op een relatie tussen metacognitie en leerprestaties. Veel scholen en onderwijzers beweren dat zij strategieën gebruiken on de metacognitie van hun leerlingen te bevorderen, maar onderzoek wijst uit dat dit vaak weinig effect heeft, en onder andere meta-analyses van Dignath & Buttner (2008) heeft aangetoond dat interventies beter blijken te werken als ze door de onderzoekers worden toegepast dan wanneer dat door de leraars zelf gebeurt.

In deze presentatie willen wij op basis van een uitgebreid systematisch literatuuronderzoek bekijken waarom dit zo is, en wat er gedaan kan worden om op meer effectieve wijze metacognitie te bevorderen. Zo blijkt dat de term vaak slecht begrepen wordt, en dat er veel misvattingen bestaan rond metacognitie. Het is bijvoorbeeld niet zo dat metacognitie best los van de vakinhoud onderwezen wordt, of dat het best enkel via onderzoekend leren gebeurt. In deze presentatie bekijken wij wat metacognitie nu precies is, hoe het best in de klas bevorderd kan worden.

Downloads

Omschrijving

Het is heel mooi dat het onderwijs steeds meer belangstelling toont voor onderzoek (‘evidence’) zodat voorkomen wordt dat misconcepties, mythes zelfs, post kunnen vatten. Het kan echter zo zijn dat tijdens het rechtzetten van misvattingen met behulp van onderzoek, nieuwe mythes kunnen ontstaan. Gebruik een wiskundige formule, zeg dat onderzoek gebaseerd is op de meest recent inzichten op het brein of noem het toverwoord ‘cognitieve psychologie’ en klaar is Kees. Na een algemene inleiding over mythes, zal deze presentatie voorbeelden geven hoe misrepresentaties van onderwijskundig, economisch, en psychologisch onderzoek wellicht kunnen leiden tot nieuwe mythes.

This is the new m*th!

It’s good that education is talking about evidence and preventing myths to take hold. However, in the advent of this mythbusting naive adoption of counter-research is creating new myths. Use a maths formula, stick a ‘neuroscientific’ image on it or suggest it is all about cognitive science and you are ready to go! This talk will give examples how naive interpretations of educational (e.g. with PISA), econometric, neuroscientific and psychological (e.g. ‘less load is better’) research are creating new myths.

Downloads

Opname

Omschrijving

Binnen het wiskunde-onderwijs wordt vaak gediscussieerd over wat belangrijker is: vaardigheden of inzicht. Aan de ene kant wordt gewezen op de achteruitgang van vaardigheiden zoals bij het oplossen van vergelijkingen. Aan de andere kant wordt gezegd dat het als een aap uitvoeren van een recept niet tot inzicht leidt. Wie heeft gelijk? In deze sessie geef ik een overzicht van onderwijskundig en psychologisch onderzoek op het vlak van dit onderwerp. TIMSS en PISA komen ook nog even langs. Het past in bredere (kritische!) discussies over kennis en vaardigheden. We zullen zien dat vaardigheden en inzicht hand in hand gaan.

Downloads

Ga naar de bovenkant