Head of School
Queen’s University Belfast

Daniël Muijs

Daniel was Dean van de School of Education and Society bij Academica University of Applied Sciences, en gastprofessor aan de University of Southampton en het Excel centrum van de Thomas more Hogeschool. Hij is een expert in school- en leraareffectiviteit en heeft hierover een reeks boeken en artikels geschreven. In zijn vorige baan bij de Engelse onderwijsinspectie was hij o.a. verantwoordelijk voor een onderzoeksprogramma over curriculum, en mede verantwoordelijk voor het ontwerpen van het inspectiekader rond curriculum.
Momenteel is hij Head of School van Queen’s University in Belfast.

Een deel van zijn bibliografie:

Expertise: School- en leraarseffectiviteit

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

De laatste decennia heeft onderwijsverbetering zich sterk gericht op de klaspraktijk. Dit is natuurlijk heel belangrijk, maar daarbij wordt soms vergeten dat ook wat er onderwezen wordt cruciaal is. Hirsch (2016) heeft daarbij gewezen op het belang van kennis in een curriculum om gelijke kansen te bieden aan alle leerlingen. Deze nadruk op kennis komt ook overeen met wat we weten uit onderzoek over hoe we leren (Willingham, 2021).

Omdat er echter nog geen kenniscurriculum bestaat in Nederland, hebben vier stichtingen (Flores, Opmaat Groep, Primo Schiedam, RK Basisscholen VDMH) en Academica University of Applied Sciences het initiatief genomen zelf een kennisrijk curriculum te ontwerpen voor groep 1 tot 8.

In deze sessie presenteert Daniel Muijs (Academica) de theoretische basis voor een kenniscurriculum. Alex Koks (Academica) zal inhoud en structuur van het NKC introduceren. Erika Matijsen (Opmaat Groep) zal ingaan op de implementatie in de praktijk en resultaten uit de pilots.

Downloads

Preview

Omschrijving

In ‘Wijze Lessen’ putten wij kennis uit twee bronnen: onderzoek uit de cognitieve psychologie en onderzoek over leraarseffectiviteit. In deze presentatie bekijken we deze tweede bron. We gaan in op de oorsprong van dit onderzoeksveld, de onderzoeksmethoden, en de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek. We trekken hieruit lessen voor de praktijk, en bespreken wat de sterktes en zwaktes van dit onderzoek zijn.

Download het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek

Podcast

,

Omschrijving

De leraar doet ertoe. Keer op keer toont onderwijsonderzoek aan dat de kwaliteit van de leraar van doorslaggevend belang is voor leerprestaties. De impact van goede leraren kan zelfs zo groot zijn dat leraren in zes maanden evenveel kunnen bereiken met leerlingen als een gemiddelde leraar in een jaar (Hanushek & Rivkin, 2010). Het vakmanschap van de leraar staat echter de afgelopen periode regelmatig ter discussie. Welke vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden hebben leraren nodig om impact te hebben op alle leerlingen in hun klas? Er is veel bekend over succesvol lesgeven uit onderzoek. We kijken naar de Nederlandse beroepsstandaarden en vergelijken de inhoud en totstandkoming ervan met de evidence informed Engelse standaarden. Beiden leggen we naast onderwijsonderzoek. Tenslotte formuleren we aanbevelingen voor het proces van herijking van de beroepsstandaarden in Nederland. Nieuwe standaarden voor de leraar die het verschil kan maken in elke klas.

Preview

Omschrijving

In deze presentative zal ik een inleiding geven over onderzoek naar leraareffectiviteit. We zullen de historiek en methodologie van dit onderzoeksveld voorstellen, en de belangrijkste onderzoeksuitkomsten beschrijven. Hierbij zal ik het werk van onderzoekers als Rosenshine, Good en Brophy, maar ook recentere voorbeelden aanhalen. Ik zal bespreken hoe dit onderzoek past bij het onderzoek uit de cognitieve psychologie over hoe mensen leren, en hoe het zich verhoudt tot de principes die we in ‘Wijze Lessen’ beschrijven.

Omschrijving

In deze presentative zal ik een inleiding geven over onderzoek naar leraareffectiviteit. We zullen de historiek en methodologie van dit onderzoeksveld voorstellen, en de belangrijkste onderzoeksuitkomsten beschrijven. Hierbij zal ik het werk van onderzoekers als Rosenshine, Good en Brophy, maar ook recentere voorbeelden aanhalen. Ik zal bespreken hoe dit onderzoek past bij het onderzoek uit de cognitieve psychologie over hoe mensen leren, en hoe het zich verhoudt tot de principes die we in ‘Wijze Lessen’ beschrijven.

Omschrijving

Zonder curriculum is een school slechts een gebouw met kinderen en leraars. Wat we onderwijzen is van central belang voor ons onderwijs. In zowel praktijk als onderzoek is echter recentelijk de meeste aandacht gegaan naar hoe we onderwijzen, niet wat. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen gehad, vooral in landen waar rekenplichtigheid in het onderwijs sterk op nationale examens gericht is. Zo hebben we gezien dat er in landen als Engeland en de VS sprake is van curriculumvernauwing. Om deze negative gevolgen tegen te gaan heeft de Engelse onderwijsinspectie, Ofsted, een drie-delig onderzoeksprogramma opgezet om the bekijken wat de stand van zaken is met betrekking tot curriculumontwikkeling. In de eerste fase onderzochten we 40 scholen via inspectie, om een algemene stand van zaken te bekomen. In een tweede fase gingen we dieper in op de praktijken van scholen die sterk geengageerd waren in curriculumontwerp. We vonden drie verschillende benaderingen: kennis-geleid, kennis-gericht, en vaardigheden-gericht. In de derde fase testten we in een grotendeels representatieve steekproef de bevindingen van de tweede fase. In deze presentatie gaan we verder in op onze bevindingen, om een inzicht te geven in hoe we een sterk curriculum kunnen ontwerpen in lagere en middelbare scholen.

Curriculum matters

The curriculum lies at the core of what schools are, and without one a school is just a building of teachers and pupils. However, both in research and practise more attention has recently been paid to how we teach than to what we teach. This has had a number of negative consequences, especially in countries with high stakes accountability systems focussed on exam results like the England and the US, such as curriculum narrowing. To counter these developments, the English inspectorate, Ofsted, commissioned a research programme on curriculum, that to date consists of 3 phases. In the first phase we studied forty schools primarily through inspection to gain a general picture of the situation with regards to curriculum development. In the second phase we studied the practices of schools highly invested in curriculum development in more detail. We identified three main approaches: curriculum-led, curriculum-engaged and skills-led. In the third phase we tested the findings from phase 2 in a more representative sample of schools. In this presentation we will discuss our findings with a view to providing some insight into what high quality curriculum development looks like in primary and secondary schools.

,

Omschrijving

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn begrippen die de laatste decennia erg populair geworden zijn in het onderwijsveld, niet in het minst omdat er sterk onderzoek aan ten grondslag ligt, dat wijst op een relatie tussen metacognitie en leerprestaties. Veel scholen en onderwijzers beweren dat zij strategieën gebruiken on de metacognitie van hun leerlingen te bevorderen, maar onderzoek wijst uit dat dit vaak weinig effect heeft, en onder andere meta-analyses van Dignath & Buttner (2008) heeft aangetoond dat interventies beter blijken te werken als ze door de onderzoekers worden toegepast dan wanneer dat door de leraars zelf gebeurt.

In deze presentatie willen wij op basis van een uitgebreid systematisch literatuuronderzoek bekijken waarom dit zo is, en wat er gedaan kan worden om op meer effectieve wijze metacognitie te bevorderen. Zo blijkt dat de term vaak slecht begrepen wordt, en dat er veel misvattingen bestaan rond metacognitie. Het is bijvoorbeeld niet zo dat metacognitie best los van de vakinhoud onderwezen wordt, of dat het best enkel via onderzoekend leren gebeurt. In deze presentatie bekijken wij wat metacognitie nu precies is, hoe het best in de klas bevorderd kan worden.

Downloads

Omschrijving

De invloedrijke internationale studies leiden bij iedere iteratie tot een vorm van ‘onderwijstoerisme’, waarbij velen lessen pogen te trekken uit het succes van hoogscorende landen. Vaak worden hier pedagogische conclusies aan verbonden. Zo wordt bijvoorbeeld verwezen naar wiskundeonderricht in Singapore of thematisch lesgeven in Finland. Vraag is echter of deze conclusies voldoende ondersteund zijn door data en onderzoek, en wat we dan wel (of niet) uit de internationale onderzoeken kunnen leren. In deze presentatie zal ik dan ook nagaan of de internationale studies zoals PISA, TIMSS en TALIS ons echt wel iets te leren hebben over pedagogie, en als dat zo is, wat die lessen dan wel zijn.

Omschrijving

In deze presentatie bekijken we de kennisbasis over en onderzoek naar leraar effectiviteit. We onderzoeken hoe groot het effect van leraren is op een reeks verschillende leerling uitkomsten (b.v. kennis, welbevinden), hoe we onderzoek doen naar leraar effectiviteit (het onderzoeksproces) en welke variabelen leerling uitkomsten beïnvloeden (de onderzoeksresultaten).

Leraareffectiviteitsonderzoek is een empirisch onderzoeksprogramma dat al sinds de jaren zestig op zoek is gegaan naar de relatie tussen wat leraren denken, weten en doen, en leerling uitkomsten. Men gebruikt hiervoor voornamelijk kwantitatieve methoden.

Degelijk onderzoek is natuurlijk complex, en we bekijken welke beslissingen onderzoekers moeten nemen en hoe die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Daaropvolgend gaan we de belangrijkste resultaten van dit onderzoekswerk bestuderen. De vijf belangrijkste factoren, directe instructie, zelfregulerend leren, evaluatie en feedback, vakkennis de rol van de school zullen hier besproken worden. We bekijken ook wat de implicaties zijn van leraareffectiviteitsonderzoek voor de professionele ontwikkeling van leraren en voor de schoolpraktijk.

Downloads

Ga naar de bovenkant