1 - 25 van 30 getoond

'Leren door te gamen' - gamebased-learning in de geschiedenisles.

Pieter Mannak

Lerarenopleider


Een belangrijke vaardigheid bij geschiedenis is historisch redeneren. Videogames kunnen helpen deze vaardigheid te trainen. Op basis van eigen praktijkonderzoek blijkt dat gamebased-learning helpt bij het contextualiseren van geschiedenis. Ook is er bij Nederlandstalige games een opbrengst in het gebruik van historische begrippen.

Interesse in de toepassing van games in jouw onderwijspraktijk? Kom naar deze presentatie.

Thema

 • Digitalisering
 • Vakdidactiek

Minder uren, betere lessen

Marco Snoek

Lector Leren & Innveren


De verwachtingen t.a.v. leraren zijn hoog: hoge(re) leeropbrengsten van leerlingen, bijdrage aan persoonsvorming en socialisatie, evidencebased werken, doorgaande professionalisering, enz. Tegelijk is er sprake van een hoge werkdruk, waardoor leraren nauwelijks ruimte hebben om (samen) goede lessen te ontwikkelen.
Wat zou er gebeuren als leraren 20% minder les zouden geven en de tijd die daarmee vrij komt zouden gebruiken om samen betere lessen te ontwikkelen. Zouden leerlingen dan niet dezelfde leerresultaten kunnen behalen in minder tijd? Wordt daarmee het beroep niet veel aantrekkelijker? Of heeft dat schadelijke effecten op kansengelijkheid, creëert dat onoverkomelijke problemen voor ouders en ontstaat er een onrealistische curriculumdruk? Of zijn die problemen op te lossen?
Met steun van NRO lanceren we dit schooljaar een podcastreeks rond deze vragen. In deze sessie is ruimte voor een preview, een voorbespreking en een eerste gedachtewisseling.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering

Online onderwijs: Hello, goodbye?

Gino Camp

Bijzonder hoogleraar Effectief leren


In deze presentatie gaat Gino Camp in op de vraag wat we toch aanmoeten met dat online onderwijs. In de COVID-crisis hebben we mooie voorbeelden gezien van online onderwijs, maar ging het ook regelmatig mis. Wat is goed online onderwijs eigenlijk? Wanneer is het effectief en wanneer niet? En is online leren anders dan offline leren? Op basis van onderzoek uit de cognitieve psychologie zal op deze vragen een antwoord worden gegeven.

Thema

 • Digitalisering

Talentenpaspoort

Kirsten Cuppen

Docente Nederlands, Loopbaanbegeleiding, pedagogische vaardigheden


Kijk jij verder dan alleen cijfers. Kom dan kijken naar het Talentenpaspoort; hét digitale groeidocument naast je diploma dat laat zien wie je bent!
Een talentenpaspoort is een (digitaal) groeidocument waarin je op basis van jouw individuele ontwikkelbehoefte kunt laten zien wie je bent en waar je talenten liggen.

Het is een positief verwoord instrument waarbij ervan uit wordt gegaan dat iedereen beschikt over één of meerdere talenten en dat die met de juiste tools en begeleiding inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Een talentenpaspoort sluit aan bij de visie van een leven lang ontwikkelen en de motivatietheorie van Ryan en Deci.

In deze workshop/lezing ga je zien wat het is, waarom het ontwikkeld is, hoe het te gebruiken is en wat de resultaten zijn.

Thema

 • Toetsing en formatief handelen
 • Digitalisering
 • Gelijke Kansen

Het feedback-proces: gepaste ondersteuning naar zelfstandigheid

Hilly Drok

Trainer & adviseur


Feedback is een van de krachtigste manieren waarop docenten het leren van hun leerlingen kunnen ondersteunen. Toch zorgt de feedback die we geven niet altijd voor de zelfstandige beheersing waar we op hopen. Het doel van onderwijs is immers dat leerlingen zelfstandig het diepgewortelde begrip dat ze opdoen toe kunnen passen in een andere context dan waar ze het geleerd hebben. En zelfstandigheid creëer je als docent niet door je handen ervan aftrekken en leerlingen in het diepe te gooien. Maar te veel begeleiding en ondersteuning blijven bieden aan leerlingen, helpt ze weer niet in het zelfstandig worden. Door feedback te geven die gepaste ondersteuning biedt in de verschillende fasen van de ontwikkeling van leerlingen, leer je leerlingen om steeds een stapje verder te doen richting die zelfstandige beheersing. In deze sessie wil ik handvatten bieden voor het geven van effectieve feedback die de leerling in actie zet, jou als docent werk uit handen neemt en zelfstandigheid stimuleert.

Thema

 • Toetsing en formatief handelen

Mag ik 15 minuten jullie aandacht?

Steven Raaijmakers

Onderwijsadviseur & trainer


TED talks mogen maar 18 minuten lang zijn. Onderwijsadviseurs vertellen je dat de aandachtsspanne van mensen na 15 minuten drastisch afneemt. Dit lees je vervolgens terug in allerhande handboeken voor docenten. Het klinkt allemaal heel logisch en ziet er met al die grafieken en referenties erg evidence-informed uit. Maar wat gebeurt er als we ons wat verdiepen in die grafieken en referenties? Waar is die 15 minuten nou precies op gebaseerd? Tijdens deze presentatie duik ik in de rabbit hole van de aandachtsspanne. Wil je weten waar ik eindig? Kom dan luisteren naar wat ik allemaal ontdekte tijdens deze ontdekkingstocht!

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Vakdidactiek

Formatief handelen als kansengenerator voor leerlingen en docenten

Dominique Sluijsmans

Zelfstandig onderwijskundige


Misschien is de volgende situatie herkenbaar. U geeft na een aantal weken les een toets om vast te stellen of uw leerlingen de stof die is onderwezen hebben begrepen. Helaas blijkt dat bij veel leerlingen niet het geval te zijn. Veel docenten ervaren in een situatie als deze een professioneel dilemma: Ga ik door met de nieuwe stof of ga ik eerst nog een keer investeren in begrip van de eerder onderwezen stof? Formatief handelen is een didactisch proces dat kan helpen deze situatie te voorkomen. In deze bijdrage geef ik daarvoor handvatten en onderbouwing. Ik zal invulling geven aan wat formatief handelen is, waarom het belangrijk is en hoe je er concreet vorm aan kunt geven in de lessen. Daarbij zal ik specifiek ingaan op de rol die de docent en leerling daarin kan spelen. Doel van mijn bijdrage is concrete handvatten te geven, maar vooral ook het het belang van een zorgvuldig curriculumontwerp, als voorwaarde voor een effectief proces van formatief handelen, te duiden.

Thema

 • Toetsing en formatief handelen

Het Opleidingshuis, Samen Opleiden in de schoolpraktijk

Richard Van den Berg

Opleider in het Opleidingshuis, verantwoordelijk voor kwaliteit en leren bij Academie Tien

Annemarie Schep
Opleider in en betrokken bij doorontwikkeling van het Opleidingshuis

Het Opleidingshuis is een partnerschap van Instituut Archimedes, de GST en NUOVO schoolbestuur. In dit partnerschap voeren we het generieke deel van het curriculum (de PH en VH-lijn/ de beroepenlijn, praktijkonderzoek en de Studie- en Werklijn) volledig in de school uit. We werken samen met opleiders vanuit de instituten en de school aan het begeleiden en beoordelen van studenten. Door de opleidingsdidactiek die we hierbij inzetten zoeken we steeds naar de koppeling tussen praktijk en theorie proberen we de vaak ervaren kloof hiertussen te dichten. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op relevante ervaringen (concerns) van studenten en de context waarin zij acteren.
Voor informatie/ een indruk, zie: https://www.platformsamenopleiden.nl/kennisbank/opleidingshuis-sectoroverstijgende-samenwerking/

We leveren de specifieke focus van de workshop indien gewenst later aan.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering

Excursiedidactiek Moderne Vreemde Talen

Maria Reger

Hogeschooldocent

Esther Hokken
Hogeschooldocent

Contact met de doeltaalcultuur is ontegensprekelijk een essentieel onderdeel van het moderne vreemdetalenonderwijs. Studiereizen bieden de mogelijkheid om in een authentieke setting de eigen taal en interculturele vaardigheden uit te proberen en verder te ontwikkelen. Als onderdeel van de leerlijn internationalisering bieden wij bij de lerarenopleiding bachelor Duits daarom al jaren een cursus over excursiedidactiek aan in verband met een studiereis naar Berlijn. Echter constateerden we dat er nog steeds nauwelijks specialistische literatuur over het onderwerp bestaat, dus hebben we de specifieke didactiek vooral afgeleid uit de vakken geschiedenis en aardrijkskunde en voor onze doelgroep aangevuld met aspecten van vreemdetalendidactiek. Met deze presentatie willen we een eerste stap zetten om een bijdrage te leveren aan het opvullen van dit hiaat in de vakliteratuur. Daarbij geven we een theoretische achtergrond, maar laten we vooral ook concrete voorbeelden uit onze lespraktijk zien.

Thema

 • Vakdidactiek

Vakdidactisch observatie-instrument voor Moderne Vreemde Talen

Irene de Kleyn

hogeschooldocent

Marleen IJzerman
hogeschooldocent

Het lectoraat Meertaligheid & Onderwijs van Hogeschool Utrecht heeft een vakdidactisch observatie-instrument ontwikkeld specifiek voor de Moderne Vreemde Talen. Studenten, lerarenopleiders en werkplekbegeleiders ervaren dat er een kloof is tussen wat er op de lerarenopleidingen geleerd wordt en hoe dit terug te zien is in de praktijk. Dit instrument is ontwikkeld om een gezamenlijk vakdidactisch referentiekader te hebben om die kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen. In dit observatie-instrument zijn de principes van communicatief taalonderwijs verwerkt en vertaald naar zichtbaar docenthandelen. Het observatie-instrument voor Moderne Vreemde Talen een welkome aanvulling op observatie-instrumenten die algemeen didactisch-pedagogisch van aard zijn. Tevens kan het instrument als houvast dienen bij het ontwerpen van een communicatieve taalles. We lichten kort de achtergrond van het instrument toe en bespreken hoe het instrument ingezet kan worden in de praktijk.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Vakdidactiek

De lessons learned van het eerste jaar QUEST '21

Barry Roest

afdelingsleider QUEST ('21) en havo/vwo onderbouw


QUEST '21 is een schooleigen onderwijsconcept op havo/vwo-niveau van het A. Roland Holst College. Het bevorderen van de autonomie van de leerling heeft daarin een centrale plaats. Waar het kan, zijn de leerlingen (mede)verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Na 5 of 6 jaar halen ze een (havo- of vwo)diploma.
Om dat te bereiken hebben we een aantal meer en minder drastische beslissingen genomen. Zo werken we leerdoelgestuurd en geven we geen vakken, maar modules. Deze betekenisvolle projecten en lessenseries van 6 weken zijn soms verplicht, maar vaak een keuze. Verder is QUEST '21 cijferloos (zolang als dat mag) en is formatieve evaluatie een kernbegrip. We beperken het gebruik van de summatieve schriftelijke toets zoveel mogelijk.

In deze presentatie gaan we in op onze zoektocht om ons ideaal te bereiken: meer intrinsiek gemotiveerde leerlingen. Ook doen we verslag van het eerste jaar van onze queeste.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Toetsing en formatief handelen
 • Digitalisering
 • Gelijke Kansen
 • Vakdidactiek

Big History in de klas: aanvulling voor je lessen, een project of als vak!

Constance van Hall

Docent

Joris Burmeister
Docent

In deze workshop laten we jullie kennis maken met Big History: 13,8 miljard jaar geschiedenis waarbij alle schoolvakken langskomen, maar dan in een groot verhaal! Behalve de aantrekkelijke inhoud, namelijk de geschiedenis van ons universum, onze planeet en onszelf, biedt Big History ook vaardigheden die verbinding tussen de vakken stimuleren. 

Tijdens onze workshop vertellen we zowel over de inhoud als over de vaardigheden en geven we concrete voorbeelden die je direct ook in je eigen lessen kan gebruiken. We laten je ook kennis maken met de course website, waarop een rijkdom aan materiaal te vinden is zoals heldere filmpjes met uitleg en artikelen. Ook zetten we je aan het werk met dit uitdagende interdisciplinaire vak door zelf te gaan scale-switchen en claim-testen, twee belangrijke vaardigheden binnen BHP. Welk vak je zelf ook geeft: zeker weten dat je na deze workshop met heel wat nieuwe ideeen en inzichten de deur uit gaat!

Thema

 • Vakdidactiek

“Tussen theorie en praktijk”: het gesprek aangaan over vakdidactisch ontwerponderzoek

Doris Abitzsch

docent

Ana Llamazares
docent

Binnen de Graduate School of Teaching van de UU voeren studenten van de educatieve masterprogramma’s mvt een vakdidactisch ontwerponderzoek uit, waarin zij een vakspecifiek leerprobleem systematisch onderzoeken. Daarbij leren zij om vanuit hun vakinhoudelijke en vakdidactische kennis een bijdrage te leveren aan het innoveren van het curriculum van hun schoolvak en de relatie tussen theorie en praktijk te verwoorden en te motiveren.
Om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen, moeten studenten en stagebegeleiders in gesprek gaan, om als het ware in een co-creatie-aanpak de elkaar versterkende waarde(n) van theorie en praktijk te ervaren. Coöperatief werken zij aan het opbouwen van vakdidactische en vakinhoudelijke kennis en verbreden zij deze door de uitwisseling over ervaringen en het koppelen van ervaringen aan een kader van theoretische uitgangspunten.
Om succesvol gesprekken te voeren hebben studenten (en stagebegeleiders) handvatten nodig, die we zullen presenteren.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Vakdidactiek

Docentmodeling bij begrijpend lezen

Jacqueline Evers-Vermeul

Docent-onderzoeker


Docentmodeling, het hardopwerkend voordoen hoe je een bepaalde strategie inzet, heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Maar waarom is dat zo’n handig didactisch instrument, juist ook in het leesonderwijs? Oftewel: wat is het idee hierachter? En welke componenten maken modeling nu echt effectief? Moet je tijdens het modelen bijvoorbeeld wel of niet het gesprek aangaan met je leerlingen? En mag je als leraar ook fouten maken tijdens het voordoen? Op dit soort vragen gaan we tijdens deze workshop in.

Thema

 • Vakdidactiek

Vanuit welke mindset geef jij les?

Marloes van Hoeve

Vakdidacticus en docent


Toen Carol Dweck haar theorie over ´fixed´ en ´growth´ mindset introduceerde was al snel het idee om zoveel mogelijk ´growth mindset´ scholen op te richten. Maar dat is niet hoe het werkt. Een growth mindset is niet een doel op zich. Het gaat er om om je overtuigingen, en hoe je bijvoorbeeld omgaat met fouten, te leren kennen. En om op cruciale punten jezelf uit te nodigen om vanuit een growth mindset te werken. Daar kunnen docenten hun leerlingen bij helpen. Door de theorie goed te doorgronden. Maar meer nog door zelf het goede voorbeeld te geven. Hoe ga je zelf om met het maken van fouten? Welke ideeen heb je zelf in bepaalde situaties, en hoe kun je die onderzoeken?

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Gelijke Kansen

Wiskundig vouwen: van concreet naar abstract in 10 minuten

Jacoliene van Wijk

Docent wiskunde, eerste graads


Vrijwel iedere leerling vindt het leuk om de les te starten met vouwen, óók op het voortgezet onderwijs. Dat er vervolgens nog leerzame wiskunde volgt, gebaseerd op het vouwwerk, dat verwachten veel leerlingen niet! In deze presentatie ga je -na een korte inleiding- zelf aan de slag!
Wiskundig vouwen kan leerlingen helpen begrijpen waarom de gradenboog van een geodriehoek niet hetzelfde is als een liniaal, ofwel: wat ging er mis bij de Hema geodriehoek? (praktijkonderwijs, onderbouw) óf je kiest voor zelf de verdubbelingsformules afleiden (VWO bovenbouw). Vervolgens gaan we voor alle niveaus in op het begrip en/of opstellen van een exponentiële functie met vouwen, én het maken van een grafiek.

Thema

 • Gelijke Kansen
 • Vakdidactiek

Implementatie van een communicatief toetprogramma voor moderne vreemde talen: ervaringen van docenten en studenten op formatieve activiteiten

Charline Rouffet

Docent-onderzoeker


De manier waarop toetsing wordt gezien, is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een focus op summatieve toetsing, gericht op het vaststellen van het niveau van leerlingen aan het einde van het leerproces, naar een focus op de formatieve functie van toetsing, gebaseerd op activiteiten die geen deel uitmaken van een formele beslissing. Het hoofddoel van vreemdetalenonderwijs is leerlingen te leren communiceren in een vreemde taal. Het is daarom van cruciaal belang om toetsactiviteiten (summatieve en formatieve) te ontwikkelen die deze vaardigheid meten. Dit is echter een complexe taak voor docenten. In ons onderzoeksproject hebben docenten moderne vreemde talen daarom een communicatief toetsprogramma ontwikkeld in co-design met een onderzoeker. In deze presentatie zullen we ons specifiek richten op hoe docenten en leerlingen de implementatie van formatieve activiteiten binnen het het toetsprogramma ervaren.

Thema

 • Toetsing en formatief handelen

Doeltaal Digitaal: chatten in de vreemde taal!

Marrit van de Guchte

Universitair docent en lerarenopleider

Paul Halma
Docent Duits en Lerarenopleider

Vind je het soms ook lastig om leerlingen, tijdens je les, in de vreemde taal met elkaar te laten communiceren?
In deze workshop laten we zien hoe leerlingen via tekst-, audio-, en video-chat gesprekken de vreemde taal kunnen leren.
Het onderzoeksproject Doeltaal Digitaal laat zien dat leerlingen veel plezier beleven tijdens het chatten, de vreemde taal vaker durven te gebruiken en er nieuwe taal door leren.
Je leert welke online tools en taken je in kunt zetten, hoe je online feedback kunt geven op grammaticale structuren en wat de opbrengsten zijn van vertaaltools en Quizlet voor de woordenschat.

Thema

 • Digitalisering
 • Vakdidactiek

Leren presenteren met Virtual Reality

Stan van Ginkel

Associate Lector

Bo Sichterman
PhD-student

Binnen het onderwijs worden er steeds vaker innovatieve technologieën zoals Virtual Reality (VR) ingezet voor de ontwikkeling van skills. Met VR kunnen leeromgevingen gecreëerd worden – gebaseerd op onderwijskundige principes – waarbij realistische situaties nagebootst worden: van het oefenen van een presentatie in de klas tot het oefenen van een slechtnieuwsgesprek met een leerling. Een van de voordelen van VR is dat je het zo vaak kunt gebruiken, waar, én wanneer je maar wilt. Daarbij is het VR-systeem in staat om gepersonaliseerde feedback te geven op, bijvoorbeeld, non-verbale communicatieaspecten. Deze feedback is cruciaal voor de ontwikkeling van skills. Tijdens deze workshop bespreken we de inzet van technologie binnen het onderwijs en de inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Thema

 • Digitalisering

De vakdidactische ontwikkeling van beginnende en ervaren docenten

Hanneke Tuithof

Vakdidacticus geschiedenis UU en hoofddocent curriculumvraagstukken HU


De vakdidactische ontwikkeling van docenten heeft tijd en aandacht nodig. Beginnende docenten zouden nog weinig vakdidactische kennis en vaardigheden hebben. Volgens onderwijsonderzoekers zou er pas bij ervaren docenten sprake kunnen zijn van rijke en degelijke vakdidactische kennis en bekwaamheden. Uit mijn eigen onderzoek naar beginnende docenten blijkt dat dit iets genuanceerder bekeken kan worden. Ik ga in op hoe vakdidactische ontwikkeling plaats vindt en welke factoren die ontwikkeling belemmeren en stimuleren. Ook laat ik zien welke verschillen er zijn tussen beginnende en ervaren docenten.

Thema

 • Vakdidactiek

Vijf jaar onderzoek naar flipped learning: wat zijn de effecten en wat is de rol van zelfregulerend leren?

David van Alten

Lerarenopleider en informatiemanager


Flipped learning (FL) is uitgegroeid tot een populaire didactiek in alle onderwijsniveaus. FL houdt in dat leerlingen de leerstof voorbereiden vóór de les (bijvoorbeeld via video’s), en deze leerstof toepassen tijdens de les. Wat kunnen we concluderen op basis van 5 jaar onderzoek naar de effectiviteit van FL en de rol van zelfregulatie daarin? David van Alten heeft hier als promodoc promotieonderzoek naar gedaan, waardoor hij als docent geschiedenis ook een grote groep leerlingen van zijn eigen school in het onderzoek kon betrekken.

In deze sessie kom je meer te weten over de effecten van FL op de leerresultaten en tevredenheid van studenten en leerlingen in het HO en VO, en of dit effect wordt beïnvloed door bepaalde ontwerpkenmerken. Ook krijg je de resultaten en praktische inzichten mee van twee onderzoeken naar de rol van zelfregulatieondersteuning van middelbare scholieren tijdens FL bij het vak geschiedenis.

Thema

 • Digitalisering
 • Vakdidactiek

Gamedidactiek: meteen aan de gang

Martijn Koops

Hogeschooldocent


In deze workshop maak je kennis met een Gamification model.
We beginnen met een korte theoretische inleiding. Daarbij moet je heel goed opletten want de informatie heb je later nodig om te kunnen winnen 🙂
Na de introductie ga je zelf ook aan de slag om met zijn allen een pittige quiz te maken die we ook meteen gaan spelen.

Je ervaart de gegamificeerde werkvorm en leert meteen hoe je die zelf, in principe morgen al, kunt toepassen in je eigen lessen.

Thema

 • Digitalisering

Wat is programmatisch toetsen en wat betekent het voor het onderwijs?

Christina Schouten

Toetsexpert en projectleider

Rieke van Bemmel
onderwijskundige en promovendus

Programmatisch toetsen is een vorm van toetsen waarin de ontwikkeling van de student meer centraal staat en er holistischer wordt getoetst. We starten met een introductie over wat programmatisch toetsen inhoudt. Vervolgens bespreken we de consequenties van deze vorm van toetsen voor het leren en onderwijs. Hierbij komen de studentbegeleiding, rol van feedback, zelfregie van studenten en flexibiliteit van het onderwijs(aanbod) aan bod, geillustreerd middels voorbeelden uit de praktijk. Naast kansen en mogelijkheden worden ook de uitdagingen en belemmeringen besproken.

Thema

 • Toetsing en formatief handelen

Formatief evalueren van beroepsonderwijs met authentieke toetstaken

Michiel Waltman

Onderwijskundig onderzoeker

Daan van Riet
Hogeschooldocent & onderzoeker

Hoe maak je toetstaken om zicht te krijgen op vakoverstijgende vaardigheden van je studenten in levensechte situaties? Waar moet je in de analyse van antwoorden op letten om studenten verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling en je onderwijs hierop aan te passen? In deze sessie laten we zien hoe je, met de werkwijze van bewijsgericht ontwerpen en de cyclus van formatieve evaluatie, docenten hiermee verder kan helpen. We gebruiken hiervoor ter illustratie concrete voorbeelden, materialen en resultaten uit ons praktijkgericht onderzoek van de werkplaats ‘Democratisering van kritisch denken’. Deze sessie is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met formatief evalueren in het onderwijs: bijvoorbeeld als (beginnend) docent leer je meer over zelf goede toetsen maken, als schoolleider of lerarenopleider leer je hoe je docenten/studenten verder kunt professionaliseren in formatief handelen.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Toetsing en formatief handelen

Vakoverstijgend literatuur in de bovenbouw (Nederlands-Engels)

Kai Spall

docent Nederlands

Jaimy van Bladel
docent Engels

Literatuur wordt vaak op middelbare scholen gescheiden, per vak, aangeboden en dat terwijl literatuur nooit op zichzelf staat. Daarnaast is literatuur een belangrijke culturele poot in onze samenleving: literatuur laat een leerling reflecteren op zichzelf en op de wereld om zich heen.

In deze sessie laten Jaimy van Bladel, docent Engels, en Kai Spall, docent Nederlands, zien hoe zij het vak Literatuur hebben vormgegeven in de bovenbouw van het vwo. Ook delen zij hun succeservaringen en geven ze praktische tips.

Thema

 • Vakdidactiek