Leesonderwijs: kunnen we de kloof tussen wetenschap en praktijk overbruggen?

Suzanne Bogaerds-Hazenberg
Hilde Kooiker-den Boer
Jacqueline Evers-Vermeul

Omschrijving

Vanuit de wetenschap is er veel bekend over tekstbegrip en effectief leesonderwijs. Helaas zijn deze theorieën vaak niet praktisch genoeg en komen wetenschappelijke inzichten daardoor nauwelijks in de klas terecht. Er is bij begrijpend lezen dus sprake van een kloof tussen wetenschap en praktijk.

In deze sessie gaan we in gesprek over drie oplossingsrichtingen om wetenschappelijke theorieën daadwerkelijk het klaslokaal in te krijgen:

1. theoretische kennis van leerkrachten vergroten;
2. bewezen didactieken toepasbaar maken;
3. evidence-based lesmaterialen ontwikkelen.

Daarbij zullen we ook onze ervaringen delen rondom ontwerpgericht onderzoek, een vorm van samenwerking waarbij leerkrachten en wetenschappers samen lesmaterialen ontwikkelen. Dit schept nieuwe uitdagingen voor alle partijen, maar er liggen ook duidelijke kansen voor professionalisering. Bovendien levert het bruikbare materialen op waarin bewezen effectieve didactieken een plek krijgen.

postdoctoraal onderzoeker
Radboud Universiteit

Suzanne Bogaerds-Hazenberg is postdoctoraal onderzoeker Close reading aan de Radboud Universiteit. In haar onderzoek naar begrijpend lezen in het basisonderwijs probeert ze inzichten vanuit onderwijskunde en taalwetenschap met elkaar te verweven. Suzannes onderzoek richt zich in het bijzonder op de vraag of onderwijs over tekststructuur leerlingen kan helpen om teksten beter te begrijpen. Hiervoor ontwikkelde zij samen met een groep basisschoolleerkrachten een lessenserie waarin ook modeling en samenwerkend leren een grote rol spelen.

Suzanne heeft een eigen website: www.leesonderwijs.com.
Wetenschappelijk onderzoek moet niet in de bureaula belanden, maar doorgang vinden naar het onderwijs. Via lezingen, workshops, studiedagen, onderwijsadvies en social media (@leesonderwijs) deel ik mijn kennis over effectief leesonderwijs met de praktijk.

pabo-docent en PhD
Universiteit Utrecht & HZ University of Applied Sciences

Hilde Kooiker-den Boer is docent Nederlands aan de pabo van de Hogeschool Zeeland en als buitenpromovenda verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt op welke manier lees- en schrijfonderwijs geïntegreerd kunnen worden binnen Natuur en Techniek en wat de effecten zijn van deze vakintegratie.

Docent-onderzoeker
Universiteit Utrecht

Dr. Jacqueline Evers-Vermeul werkt als docent-onderzoeker bij het Departement Talen, Literatuur en Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar taal- en geletterdheidontwikkeling en de rol die teksten daarin spelen: welke kenmerken maken een tekst of toetsvraag lastiger te begrijpen, hoe komt dat en wat betekent dit voor de onderwijspraktijk? Daarnaast bestudeert zij wat effectieve didactieken voor lees- en schrijfonderwijs zijn, en hoe docentprofessionalisering op dit terrein het beste vorm kan krijgen.

Ga naar de bovenkant