Docent-onderzoeker
Universiteit Utrecht

Jacqueline Evers-Vermeul

Dr. Jacqueline Evers-Vermeul werkt als docent-onderzoeker bij het Departement Talen, Literatuur en Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar taal- en geletterdheidontwikkeling en de rol die teksten daarin spelen: welke kenmerken maken een tekst of toetsvraag lastiger te begrijpen, hoe komt dat en wat betekent dit voor de onderwijspraktijk? Daarnaast bestudeert zij wat effectieve didactieken voor lees- en schrijfonderwijs zijn, en hoe docentprofessionalisering op dit terrein het beste vorm kan krijgen.

Expertise: UD Taal & Communicatie

Sessiearchief

Omschrijving

Docentmodeling, het hardopwerkend voordoen hoe je een bepaalde strategie inzet, heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Maar waarom is dat zo’n handig didactisch instrument, juist ook in het leesonderwijs? Oftewel: wat is het idee hierachter? En welke componenten maken modeling nu echt effectief? Moet je tijdens het modelen bijvoorbeeld wel of niet het gesprek aangaan met je leerlingen? En mag je als leraar ook fouten maken tijdens het voordoen? Op dit soort vragen gaan we tijdens deze workshop in.

,

Omschrijving

Onderzoek wijst uit dat het bevorderlijk is voor lees- en schrijfvaardigheid als taaltaken zoveel mogelijk een functioneel doel dienen. Onderwijs in Wetenschap & Technologie biedt daarvoor veel kansen. Zo kunnen leerlingen in W&T-onderwijs onderzoeksactiviteiten combineren met verdiepend lezen over een onderwerp, of het geleerde weer verwerken in zelfgeschreven teksten. In deze presentatie geven we je handvatten om zelf aan de slag te gaan met deze gecombineerde benadering. Hierbij delen we onze eerste ervaringen met vier lessenseries die we samen met basisschoolleerkrachten ontwikkeld en getest hebben in ons onderzoeksproject “Lezen en schrijven in lessen natuur en techniek”. Onze focus lag daarbij vooral op de manier waarop teksten zijn opgebouwd en de relaties tussen de ideeën in teksten: de tekststructuur.

Preview

,

,

Omschrijving

Vanuit de wetenschap is er veel bekend over tekstbegrip en effectief leesonderwijs. Helaas zijn deze theorieën vaak niet praktisch genoeg en komen wetenschappelijke inzichten daardoor nauwelijks in de klas terecht. Er is bij begrijpend lezen dus sprake van een kloof tussen wetenschap en praktijk.

In deze sessie gaan we in gesprek over drie oplossingsrichtingen om wetenschappelijke theorieën daadwerkelijk het klaslokaal in te krijgen:

1. theoretische kennis van leerkrachten vergroten;
2. bewezen didactieken toepasbaar maken;
3. evidence-based lesmaterialen ontwikkelen.

Daarbij zullen we ook onze ervaringen delen rondom ontwerpgericht onderzoek, een vorm van samenwerking waarbij leerkrachten en wetenschappers samen lesmaterialen ontwikkelen. Dit schept nieuwe uitdagingen voor alle partijen, maar er liggen ook duidelijke kansen voor professionalisering. Bovendien levert het bruikbare materialen op waarin bewezen effectieve didactieken een plek krijgen.

Ga naar de bovenkant