Onderwijskundige
Leertijd.nl

Jos Cöp

Jos Cöp is onderwijskundige gespecialiseerd in lees- en taalonderwijs, schoolleider bij Optimus Primair Onderwijs, begeleider van onderwijskundige verbetertrajecten bij Leertijd.nl en enthousiasmerend spreker vanuit een positieve invalshoek. Hij houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met de verbetering van het lees- en taalonderwijs. Vanuit verschillende rollen is Jos betrokken geweest bij meer dan 300 verbetertrajecten op uiteenlopende scholen.

Expertise: Basisonderwijs, curriculumontwikkeling

Sessiearchief

Omschrijving

Ons onderwijs lijkt steeds complexer en chaotischer te worden. Een uitgebreide meet-, toets- en controlecultuur is daar een duidelijk symptoom van. Alles moet worden gemeten om aan een opgelegde norm te voldoen. En dat legt een constante druk op iedereen: leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders. De bedoeling achter de acties is dat het allemaal leidt tot beter onderwijs. Maar is dit wel het geval? Of werkt het zelfs averechts en ondermijnt het de kwaliteit?

Jos Cöp neemt u mee langs belangrijke ontwikkelingen, discussiepunten en misverstanden. De voorbeelden tijdens zijn presentatie haalt hij uit de discussie die op dit moment wordt gevoerd over de kwaliteit van het taalleesonderwijs. Een belangrijke conclusie is dat we leren en onderwijzen onnodig complex maken. Terug naar de bedoeling is in veel gevallen vooruit naar de eenvoud. Goed wetenschappelijk onderzoek, onderbouwd met stevig praktijkbewijs vormt hiervoor een belangrijke basis.

Downloads

Omschrijving

Het leesonderwijs in Nederland staat zwaar onder druk. Uit internationale onderzoeken blijkt dat er werk aan de winkel is. Mede hierdoor ontstaan op dit moment veel leesoffensieven, deltaplannen en andere overgedramatiseerde reddingsacties. In veel gevallen worden daarbij antwoorden bedacht zonder eerst de juiste vragen te stellen. En acties ingezet zonder na te gaan of er sprake is van een bewezen aanpak. Het gevolg is een onoverzichtelijk leeslandschap waarin schoolteams soms begrijpelijkerwijs de weg kwijt dreigen te raken.

Deze bijdrage is erop gericht om eerst samen de juiste vragen te stellen. Om vervolgens op basis van bewijs, wetenschappelijk onderzoek in combinatie met overtuigende praktijkervervaringen, door te pakken naar verbeteracties die werken. Met als opbrengst leesonderwijs met goede opbrengsten en leerlingen die behoren tot de meest gemotiveerde lezers ter wereld. Waarom zouden we met minder genoegen nemen?

Downloads

Preview

Omschrijving

Leren en onderwijzen zijn volop in beweging. Maar waar zijn we nu precies naar op weg? Hoe zal de school er straks uitzien? Wat is de basis van een toekomstbestendig schoolconcept? Hoe maken we het leren persoonlijker? Hoe verbeteren we het taalleesonderwijs? Hoe zorgen we voor een kennisrijk curriculum? Hoe vernieuwen we de onderwijspraktijk als het nodig is? Hoe krijgen we de werkdruk onder controle? Allemaal vragen die schreeuwen om antwoorden die verder gaan dan het modieus meebuigen met de onderwijshypes die zich aandienen. Het mooie is dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Tijdens deze interactieve lezing zet Jos Cöp samen met u de belangrijkste trends, ontwikkelingen en discussiepunten op een beeldende manier op een rijtje. Om deze vervolgens door te vertalen naar handelingswijzers en tips om direct mee aan de slag te gaan.

Downloads

Omschrijving

Leren en onderwijzen zijn volop in beweging. Maar waar zijn we nu precies naar op weg? Hoe zal de school er straks uitzien? Hoe krijgen we de werkdruk onder controle? Hoe bestrijden we laaggeletterdheid? Hoe persoonlijk gaat het leren worden? Hoe verbeteren we de kwaliteit van de didactiek? Wat wordt de plek van ict daarbij? En wat wordt uiteindelijk de rol van de leraar en de schoolleider? Of zijn deze vragen allemaal onzin en moeten we juist zo min mogelijk willen veranderen?

Vanuit een brede onderwijskundige belangstelling stelt Jos Cöp wekelijks een nieuwsselectie samen. Met als doel het verzamelen en delen van actuele publicaties die bovenstaande en vergelijkbare vragen proberen te beantwoorden vanuit bewezen inzichten. Tijdens de interactieve lezing op researchED 2019 zet hij samen met u de belangrijkste trends, ontwikkelingen en discussiepunten op een beeldende manier op een rijtje. Om deze vervolgens door te vertalen naar handelingswijzers en tips om direct mee aan de slag te gaan.

Omschrijving

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet.

De kunst is om dit niet zozeer te doen vanuit wollige visiediscussies, maar het te baseren op waarneembaar effectief bestede leertijd. Uiteindelijk is dit namelijk het schaarse goed dat de belangrijkste voorspeller vormt van goede leerresultaten.

Uit onderzoek en praktijkervaringen ontstaat langzamerhand een goed beeld hoe leertijd effectiever besteed kan worden. In een interactieve presentatie zet Jos Cöp op basis van recent panelonderzoek, (review)studies en recent verschenen onderwijskundige artikelen de belangrijkste ideeën op een rijtje die het in zich hebben om het taalleesonderwijs de komende 5 jaar aanzienlijk te verbeteren. Veel aandacht zal hierbij uitgaan naar het gebruik van hedendaagse leermiddelen en de didactische inzet van ICT.

Opname

Ga naar de bovenkant