foto spreker Marca Geeraets
Opleider
Bureau PEERS

Marca Geeraets

Drs. Marca Geeraets is GZ-psycholoog en houdt zich bezig met ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking van bewezen effectieve behandelingen in de jeugdhulp en het speciaal onderwijs. Haar expertise ligt op het gebied van onderwijszorg arrangementen en complexe problematiek.

Expertise: psychologie

Sessiearchief

,

Omschrijving

In een versterkend schoolklimaat zijn niet alleen de didactische maar ook de relationele en pedagogische aspecten zorgvuldig uitgewerkt. Kennis over de psycho-sociale ontwikkeling van leerlingen helpt daarbij. Het maakt het makkelijker om in de dagelijkse praktijk te manoeuvreren tussen enerzijds het ondersteunen van de autonomie van leerlingen en anderzijds de leiding nemen opdat leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht.

Dit manoeuvreren lukt beter als bij het niveau van executief functioneren van de leerlingen wordt aangesloten. Het rijpingstempo van de frontale hersenen van tieners kan erg verschillen. Daarom is het taxeren van de sterktes en zwaktes van de leerlingen met betrekking tot zelfstandig werken, gepast en gedoseerd reageren en het benutten van voortschrijdend inzicht behulpzaam. Hun executief vaardigheidsprofiel is bepalend voor de mate waarin ze nog wel of nog niet toe zijn aan een volgend niveau van autonomie. In de workshop gaan we hier verder op in.

Downloads

Preview

,

Omschrijving

De manier waarop leerlingen sociaal-emotioneel functioneren heeft invloed op hun leren en op hun schoolprestaties. Naast het stimuleren van cognitieve schoolprestaties is het daarom belangrijk om in de schoolcontext aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoewel het didactisch klimaat bepalend is voor de leerresultaten, is het onvoldoende ondersteunen van de sociale en emotionele ontwikkeling een risicofactor.
We pleiten daarom voor een versterkend schoolklimaat waarbij naast de didactische ook de relationele en pedagogische aspecten zorgvuldig zijn uitgewerkt. In de presentatie geven we een aanzet voor criteria voor het relationeel en pedagogische handelen op team en leerkracht niveau aan de hand van de op dit moment state of the art werkzame elementen uit de ontwikkelingspsycho(patho)logie en de leertheorieën.

Downloads

Preview

Ga naar de bovenkant