1 - 25 van 30 getoond

Keynote

13:00-13:40

Iliass El Hadioui

Programmaleider De Transformatieve SchoolIn zijn keynote gaat El Hadioui in op de effecten van de buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hij bespreekt dit binnen de context van de verscherpte kansenongelijkheid in het stedelijk onderwijs tijdens de crisis en daarvoor. Het gesprek over kansengelijkheid mag zich niet eenzijdig richten op een aanpassing van de structuur van het onderwijs en moet altijd verbonden worden met het doordenken van de cultuur op scholen, de mindset van professionals en de intermenselijke dynamiek binnen de minisamenleving van de klas.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid

Formatief handelen: van instrument naar ontwerp

13:50-14:30

Blanca Wilde López

Trainer en adviseur voor ToetsrevolutieTijdens deze sessie krijg je inzicht in hoe je formatief handelen inzet als instrument binnen effectief onderwijs. Aan de hand van voorbeelden legt Blanca Wilde López uit hoe het model van Toetsrevolutie docenten helpt om beter in te spelen op de leerbehoeftes van hun leerlingen.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Effectieve didactische interventies
 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Executieve functies in het onderwijs.

13:50-14:30

Christa Jansen-Dijk

intern (ambulant) begeleiderHet doel: Je hebt kennis over een aantal executieve functies en je weet waarom hebben zij invloed op het organiseren van taken en zaken door de leerling. (En die van ons)

Opzet en inhoud van deze sessie;
In deze sessie gaan we in op de volgende executieve functies:
Plannen,
Volgehouden aandacht,
Metacognitie,
Timemanagement.
We doen dat ervaringsgericht:
Aan de gang met een opdracht en vervolgens naar de ervaring en dan de theorie.

Thema('s)

 • Professionalisering

Grip op de minisamenleving

13:50-14:30

Iliass El Hadioui

Programmaleider De Transformatieve SchoolAansluitend op de keynote gaat El Hadioui in deze sessie in op het switchgedrag van leerlingen tussen de binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden. El Hadioui laat zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot het geloof in eigen kunnen – self efficacy - om de schoolladder te ervaren als hun ladder en deze te beklimmen. Om dat laatste te realiseren is een gesprek over de wijze waarop docenten grip kunnen krijgen op de minisamenleving van de klas noodzakelijk.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid

Agora Apeldoorn

13:50-14:30

Jill Slinkman

Coach / onderwijsontwikkelaar vo

Amse Moesker

Coach / onderwijsontwikkelaar vo


Per augustus 2024 starten we met een Agora school in Apeldoorn. Momenteel zijn we dit concept aan het uitwerken. We willen jullie tijdens deze presentatie graag inspireren en informeren over de toekomstige Agora school. Maar willen vooral insteken op hoe wij bijdragen aan kansengelijkheid binnen het onderwijslandschap in Apeldoorn (zowel PO als VO). Nieuwsgierig geworden? Schrijf je dan in en laat je aansteken door ons enthousiasme.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid

De rol van de leerkracht én de schoolleider in een aantrekkelijke werkomgeving

13:50-14:30

Maike Douglas-Westland

Leerkracht, auteur, blogger

Paul Baan

Oprichter Klassewerkplek


In deze sessie gaan Maike Douglas-Westland (schrijfster De Gelukkige Leraar) en Paul Baan (oprichter Klassewerkplek) dieper in op de vraag waarom leerkrachten op de ene school wél willen blijven werken en op de andere niet.

Paul onderbouwt de kenmerken van een aantrekkelijke werkomgeving met inzichten uit het Klassewerkplek-onderzoek. Het onderzoek geeft een goed beeld van de staat van het werkgeverschap op scholen, en genereert aandacht voor de positieve uitschieters. Wat maakt dat op die scholen leerlingen overgaan, en leerkrachten blijven zitten?

Maike vertelt over wat leerkrachten zélf kunnen doen, aan de hand van haar vele gesprekken met collega’s en eigen ervaringen. Ze laat haar zoektocht zien in autonomie pakken, gesprekspartner worden op school door op een goede manier je boodschap over te brengen en collega’s hierin meekrijgen. Maike deelt de manier waarop je zelf je werkdruk kunt verlagen en goed voor jezelf en je vak kunt zorgen.

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Level Up! Zet een stap in educatief partnerschap.

13:50-14:30

Michelle Gemmink

Programmaleider kansrijke ontwikkeling

Marith Schotpoort

Junior docent kansrijke ontwikkeling


Het spel “Level Up! Zet een stap in educatief partnerschap” is ontwikkeld binnen Hogeschool KPZ en heeft als doel het gesprek tussen leraren, schoolteams/-leiders en ouders over dit thema te stimuleren. Onder educatief partnerschap of ouderbetrokkenheid 3.0 verstaan we een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind. Juist nu, na corona, vinden we het belangrijk om hieraan aandacht te besteden. Door het spelen van het spel ga je in gesprek om je eigen kennis en ervaringen met educatief partnerschap te verkennen en te verdiepen. Vervolgens word je uitgedaagd de kernpunten van je eigen visie te verwoorden en op zoek te gaan naar mogelijkheden om educatief partnerschap in je school of klas te versterken. Aan het einde van de sessie heb je concrete handreikingen en good practices om toe te passen in je eigen praktijk.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid

Only wet babies like change - over succesvol vernieuwen het onderwijs

13:50-14:30

Patrick Sins

Lector VernieuwingsonderwijsVernieuwingen falen doorgaans, ook in het onderwijs. Hoe kan dat? En wat kunnen we leren van onderwijsvernieuwingen die wel de tand des tijds met succes doorstaan? En waar moet je op letten als je zelf aan de slag wil met vernieuwingen? In mijn bijdrage ga ik op interactieve wijze met jullie na wat de voorwaarden zijn voor succesvol vernieuwen en wat dit betekent voor onderwijsvernieuwing op je eigen school. Ik doorspek mijn verhaal met anekdotes met de nodige theoretische verdieping. De slotsom geef ik al weg: initiatieven tot vernieuwen pas effect hebben als leraren uiteindelijk ook zelf de vernieuwingen zouden kiezen.

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs

10-14 in Apeldoorn

13:50-14:30

René de Waard

afdelingsleider

Marieke de Glopper

leerkracht po

Wouter Abrahamse

rector

Binnen de VOG wordt door een groep collega's serieus nagedacht over de mogelijkheden van een school voor tien- tot veertienjarige leerlingen, een zogenaamde 10-14 school. Graag nemen we jullie mee in de uitdagingen. Een voorschot:
• 10-14 vormt een bijdrage aan de oplossing van het probleem van kansenongelijkheid;
• 10-14 biedt de kans leerlingen in Apeldoorn e.o. (nog) beter op maat te bedienen;
• 10-14 geeft de leerlingen meer ruimte voor talentontwikkeling;
• 10-14 geeft leerlingen en ouders de vrijheid de keuze voor het vo uit te stellen;
• 10-14 draagt bij aan de geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs;
• 10-14 schept de mogelijkheid om vanuit bezieling, ambitie en verantwoordelijkheid samen meer waarde te maken;
• 10-14 sluit aan bij de wens om het onderwijslandschap gevarieerder en aantrekkelijker te maken;
• 10-14 is bij uitstek de manier om de samenwerking tussen po en vo te versterken en het VOG meer als collectief te laten functioneren.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Innovatie in het onderwijs

Leraren als leesbevorderaars

13:50-14:30

Wenckje Jongstra

associate lectorIn deze bijdrage wordt een professionaliseringsaanpak gepresenteerd, gericht op de versterking van de leraar als leesbevorderaar. Het gaat hierbij om leesplezier, kennis van recente kinderboeken met rijke taal, en didactische kennis en vaardigheden t.a.v. het beïnvloeden van de leesmotivatie van leerlingen. Deze aanpak is de afgelopen 1,5 jaar ontwikkeld in een NRO-kortlopend onderzoeksproject met expertleraren van zeven basisscholen, docent-onderzoekers van twee hogescholen en onderzoekers van Stichting Lezen/Erasmus Universiteit Rotterdam. De aanpak bestaat uit een arrangement van gedrags-, motivatie- en professionaliseringsinterventies. De aanpak is getest door circa vijftig leraren van groep 5/8 op zeven basisscholen. Bij de aanpak horen praktische tools zoals een handreiking en inspiratiekaarten. In de presentatie zal het ontwerpproces toegelicht worden, alsook de ontwerpprincipes van de aanpak. Verder zal er tijd ingeruimd worden om kennis te maken met de praktische tools.

Thema('s)

 • Professionalisering

Loopbaandenken en het lot van de introverte leerling

13:50-14:30

Wendy Kers

decaanIn de wereld van de loopbaanontwikkeling en -begeleiding, draait het vaak om ervaren, praten, reflecteren en onderdompelen. Niet iedere leerling staat te springen om zich in het gedruis op een open dag te storten, stapt zonder gene op een ouderejaars af met vragen of popelt om de sociale kant van het studentenleven te ontdekken. Deze sessie staat stil bij inclusieve loopbaanontwikkeling en - begeleiding. Hoe leer je leerlingen van jongs af aan loopbaandenken en geef je loopbaanontwikkeling een plek in jouw dagelijkse lespraktijk? En hoe zorg je er specifiek voor dat de introverte leerling, of de leerling met een diagnose, toch een passend en rijk loopbaanportfolio opdoen?
Deze sessie is geschikt voor decanen, docenten, mentoren en de bovenbouw van het po.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid

NRO: Kennisagenda voor gelijke kansen

15:00-15:40

Alfons ten Brummelhuis

Dr.Instellingen van kinderopvang, primair-, voortgezet- en met middelbaar beroepsonderwijs delen met elkaar de ambitie ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten het optimale uit hun talenten kunnen halen. Ondanks deze gedeelde ambitie laten resultaten uit onderzoek keer op keer zien dat groepen leerlingen op school slechter presteren dan ze bij gunstigere omstandigheden zouden doen. Van invloed op deze teleurstellende bevindingen zijn de kansen die de school en leraren aan leerlingen bieden om het onderwijsniveau te halen dat een leerling aankan. Voortbouwend op de kennis over mechanismen die verklarend zijn voor kansen(on)gelijkheid zet deze bijdrage op een rij hoe benutting van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence: AI) door leraren de potentie heeft van gamechanger voor meer kansengelijkheid in het onderwijs. Dit vraagt van onderwijsprofessionals de uitkomst van AI-toepassingen niet zomaar naast zich neer te leggen en er tegelijkertijd niet blind op te varen.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Professionalisering

Hoe maken we ons beroep sterker en aantrekkelijker voor onszelf en toekomstige collega's?

15:00-15:40

Anne Looijenga

Directeur Kennis- en Innovatiecentrum

Shirine Bousaid

Junior docent


Hoe maken we ons beroep sterker en aantrekkelijk? Voor onszelf en onze toekomstige collega-leraren -en docenten? Die vraag stond centraal in het onderzoek van de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort). De uitkomsten van het onderzoek geven antwoord op de vraag hoe het beroepsbeeld sterker en aantrekkelijker gemaakt kan worden. Dit helpt om beter in te kunnen spelen op het kwantitatieve én kwalitatieve lerarentekort. Daarnaast is gekeken naar
• welke beelden leraren/docenten zelf hebben van hun beroep,
• welke ondersteuning zij ervaren in hun werk,
• welke professionaliseringsbehoefte ze hebben tijdens hun loopbaan,
• in hoeverre het aanbod aan professionaliseringsactiviteiten daarop aansluit en
• welke beelden leraren/docenten hebben van het lerarenberoep in de toekomst.
Dit onderzoek is uitgevoerd door practoraat Landstede en lectoraten Viaa, Windesheim,KPZ in opdracht van de Regionale Aanpak Personeeltekort en is breed uitgezet binnen het po/vo van VOG.

Thema('s)

 • Professionalisering

Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?

15:00-15:40

Bert Wienen

Associate LectorSteeds meer kinderen krijgen een vorm van jeugdhulp, van 1 op 27 zo'n 20 jaar geleden naar steden waar het nu al 1 op de 5 is. Maar wat betekent dit voor het vak van leraar en mogelijk ook, de wens om te komen tot inclusiever onderwijs? In deze lezing verkennen we hoe u eigenlijk bepaalt wat een 'normale' leerling of een 'normale' opvoeding is. Misschien is het wel goed om te stoppen het kind steeds centraal te stellen. En inclusief onderwijs vooral weer te gaan zien als gewoon goed onderwijs.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Innovatie in het onderwijs

Zelfdeterminatietheorie in de praktijk

15:00-15:40

Erna van der Linde

docent, innovatief coördinerend docentIn de zelfdeterminatietheorie staan de drie basisbehoeften van ieder mens centraal: de natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Hoe geef je dit vorm tijdens de lessen? Hoe vind je een balans tussen deze competenties in de onderwijspraktijk? Op welke manier draagt de ZDT bij aan het vergroten van de motivatie?
We gaan van de theorie naar de praktijk, waarin we (be)kijken en onderzoeken op welke manieren we de motivatie van leerlingen kunnen vergroten.

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Zo leer je kinderen lezen en spellen.

15:00-15:40

José Schraven

orthopedagoogWat zijn landelijk gezien de meest voorkomende fouten die leerlingen bij de vakken lezen en spellen maken? Hoe kunnen we die voorkomen (preventief werkend en niet remediërend). Deze vraag staat centraal tijdens de ze workshop 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' (ZLKLS). Deze methodiek heeft zijn naam bewezen in de praktijk. Zoals uit veel onderzoek blijkt is de kwaliteit van de instructie van de leerkracht veel bepalender dan het gebruikte materiaal. Vooral gedetailleerde kennis van de vakinhoud is onmisbaar om stapsgewijs, effectieve instructie te kunnen geven/ te kunnen observeren en te kunnen adviseren. Dit blijkt ook uit onderzoek uitgevoerd door Prof. Dr. Anna Bosman tav de methodiek. Binnen ZLKLS wordt de samenhang tussen, lezen, spellen en schrijven benadrukt. Sobere, heldere en interactieve instructie en het goed zicht krijgen op de basisprincipes van lezen en spellen zijn een kenmerk van ZLKLS en van belang voor professionals in het werkveld.

Thema('s)

 • Effectieve didactische interventies

EDI 2.0: tips en technieken voor een goede les

15:00-15:40

Marcel Schmeier

Bevoegd leerkracht, auteur en onderwijsadviseurIn deze sessie staat de kern van ons vak centraal: hoe geef je goed les? U maakt kennis met de kracht van Expliciete Directe Instructie en leert hoe u kraakheldere instructie geeft en leerlingen actief betrekt bij uw lessen. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) omschrijft EDI als een effectieve interventie en een meta-analyse van wetenschapper Jean Stockard toont dat directe instructie een krachtig lesmodel is. Bovenal is EDI een aanpak die wordt gedragen door de werkvloer: meer dan 60.000 leerkrachten kochten inmiddels het boek. In deze sessie wordt de theorie vertaald naar praktische tips en technieken voor de dagelijkse lespraktijk.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Effectieve didactische interventies

Hoogspanning! Zicht scheppen op onze identiteit en leiderschapsrollen

15:00-15:40

Marieke Pillen

kerndocent in de Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE), programmaleider professionele identiteit en onderzoekerAls leider in een school maak je de hele dag door keuzes. Sommige keuzes maak je beredeneert, andere misschien intuïtief. We gaan echter weinig in gesprek over de onderliggende waarden en opvattingen die sturing geven aan deze dagelijkse ‘leiderschapskeuzes’. Ook wel onze professionele identiteit. Deze identiteit komt soms bovendrijven, vooral als we geconfronteerd worden met lastige keuzes, dilemma’s of tijdsdruk. In deze workshop zoeken we deze spanning op, om zo in gesprek te gaan over de relatie tussen leiderschap (identiteit) en onderwijsinnovatie.
In de workshop werken we aan de hand van een ‘real life’ casus. We presenteren diverse lastige dilemma’s waar keuzes gemaakt ‘moeten’ worden. In verschillende ‘vertraagmomente’ gaan we in gesprek over vragen als: welke rol kiezen we? En wanneer werkt dat wel of niet? Welke bekwaamheden zijn belangrijk voor leiders die aan de slag willen met innovatie? En wat zeggen deze keuzes over jouw leiderschap?

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Projectonderwijs: wegwijzer van de vernieuwing

15:00-15:40

Marjan van der Molen

portefuillehouder onderwijsontwikkelingGraag neem ik de VOG collega's mee naar het landschap van ons projectonderwijs in Twello. We gaan op ontdekkingstocht langs de 8 verschillende projectien die we aanbieden in de onderbouw en komen onderweg allerlei innovaties en inzichten tegen die ons onderwijs zo interessant en betekenisvol maken. Welke routes hebben we de afgelopen jaren gekozen? Van welke begaande paden zijn we afgeweken en wat heeft ons dat opgeleverd? Er is veel ruimte om vragen te stellen en samen te ontdekken. In gesprek met verschillende projectonderwijs collega's uit Twello.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Pubquiz over het versterken van veerkracht in je eigen praktijk

15:00-15:40

Michelle Gemmink

Programmaleider kansrijke ontwikkeling

Marjon Fokkens-Bruinsma

universitair docent


Waarom ervaren sommige leraren veel spanningen, of verlaten ze zelfs het leraarsberoep, en anderen niet? In onderzoek worden ze omschreven als veerkrachtige leraren. Leraren die snel herstellen na uitdagende of lastige situaties en opbloeien op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Het versterken van veerkracht voor onderwijsprofessionals is juist nu, door en na corona, extra belangrijk. Daarom werkt Hogeschool KPZ in het BRiTE-project samen met een aantal universiteiten aan een preventieve aanpak gericht op het ‘Versterken van Veerkracht’.
In deze sessie willen we je informeren over het belang van veerkracht en de strategieën die daarbij een rol kunnen spelen. De workshop bestaat uit twee delen, het eerste deel is een pubquiz, gericht op: 1) kennis over de verschillende aspecten van veerkracht, en 2) vaardigheden die ingezet kunnen worden om veerkracht te versterken. Na de quiz, bespreken we een aantal good practices om de opgedane kennis toe te passen in de eigen praktijk.

Thema('s)

 • Professionalisering

Ontwerpen, implementeren en continu verbeteren van (W&T-)onderwijs

15:00-15:40

Peter Bom

Lerarenopleider/onderzoekerVeel basisscholen zoeken een manier om Wetenschap en Technologie (W&T) te implementeren waarmee wordt aangesloten op het vo. Inhoudelijke thema's zoals duurzaamheid en digitale geletterdheid maar ook 'de meterkast' en 'de wc', en de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) spelen daarin een rol. In deze workshop wordt een casus gepresenteerd waarin d.m.v. Design-Based Research, leraren en onderzoekers samenwerken bij het ontwerpen, implementeren en continu verbeteren (dit i.t.t. borgen) van W&T op de basisschool. In de discussie die volgt is ruimte voor het bespreken van bredere toepassingen van DBR in po en vo.

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Lerende cultuur en leiderschap in onderwijsorganisaties

15:50-16:30

Angela de Jong

OnderzoekerWat is er uit onderzoek bekend over het stimuleren en behouden van een lerende cultuur in scholen? Angela de Jong, werkzaam bij Oberon, gaat in op belangrijke factoren zoals leiderschap van de schoolleider, gespreid leiderschap (dus ook van leraren) en veilige sfeer. Op basis van een vierjarig onderzoek naar Stichting leerKRACHT en haar promotieonderzoek aan Universiteit Utrecht naar (gespreid) leiderschap in scholen werkend met leerKRACHT, gaat zij in op hoe leraren en schoolleiders meer van en met elkaar kunnen leren.

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs

Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen

15:50-16:30

Anne Luc van der Vegt

OnderzoekerOm kinderen gelijke kansen te geven, moet je ze ongelijk behandelen. De leidraad 'Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen' bestaat uit zes aanbevelingen om dat doel te bereiken. Die aanbevelingen zijn gericht op het onderwijs in de klas (effectieve instructie, groepswerk, differentiëren in tijd), maar ook op het schoolniveau (professionalisering leerkrachten, schoolbrede aanpak). Tijdens de workshop lichten we toe wat onderzoek leert over effectieve differentiatie en hoe we deze lessen hebben vertaald in aanbevelingen. Vervolgens zoomen we in op twee van de zes aanbevelingen en gaan daarover in gesprek met de deelnemers aan de workshop.
De leidraad is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsorgaan, naar het voorbeeld van de Guidance Reports van de Britse Education Endowment Foundation, door zes auteurs uit de onderwijspraktijk, lerarenopleidingen en wetenschap.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid

Professionaliseren leraren

15:50-16:30

Inge de Wolf

hoogleraarHoe werk je aan je professionele ontwikkeling als leraar? Wat zijn kansrijke trajecten en wat lijkt zonde van de tijd? Waar liggen uitdagingen en wat is nodig om er echt wat aan te hebben in je dagelijkse lespraktijk?
In deze workshop krijg je inzichten mee over effectieve professionaliseringsactiviteiten. We bespreken lessen uit wetenschappelijk onderzoek en inzichten uit andere landen. Na afloop kun je beter en gerichter werken aan je eigen professionalisering,

Thema('s)

 • Professionalisering

Kennismaking met opleidingsschool De Grift

15:50-16:30

Inge Bresser - du Breuil

Projectleider opleidingsschool De Grift

Sietske van der Worp

Relatiebeheerder Windesheim

Calijn de Jong

instituutsopleider

We zullen met allerlei actoren de reis van de student binnen onze opleidingsschool gaan vertellen en verbeelden. Vanaf het beroepsbeeld van de docent naar de visie op leren en de visie op opleiden, langs de krachtige leeromgevingen binnen de VOG naar de beleving van de docent in opleiding.

Thema('s)

 • Professionalisering