1 - 25 van 27 getoond

Formatief handelen: van instrument naar ontwerp

13:50-14:30

Blanca Wilde López

Trainer en adviseur voor ToetsrevolutieTijdens deze sessie krijg je inzicht in hoe je formatief handelen inzet als instrument binnen effectief onderwijs. Aan de hand van voorbeelden legt Blanca Wilde López uit hoe het model van Toetsrevolutie docenten helpt om beter in te spelen op de leerbehoeftes van hun leerlingen.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Effectieve didactische interventies
 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Executieve functies in het onderwijs.

13:50-14:30

Christa Jansen-Dijk

intern (ambulant) begeleiderHet doel: Je hebt kennis over een aantal executieve functies en je weet waarom hebben zij invloed op het organiseren van taken en zaken door de leerling. (En die van ons)

Opzet en inhoud van deze sessie;
In deze sessie gaan we in op de volgende executieve functies:
Plannen,
Volgehouden aandacht,
Metacognitie,
Timemanagement.
We doen dat ervaringsgericht:
Aan de gang met een opdracht en vervolgens naar de ervaring en dan de theorie.

Thema('s)

 • Professionalisering

Grip op de minisamenleving

13:50-14:30

Iliass El Hadioui

Programmaleider De Transformatieve SchoolAansluitend op de keynote gaat El Hadioui in deze sessie in op het switchgedrag van leerlingen tussen de binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden. El Hadioui laat zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot het geloof in eigen kunnen – self efficacy - om de schoolladder te ervaren als hun ladder en deze te beklimmen. Om dat laatste te realiseren is een gesprek over de wijze waarop docenten grip kunnen krijgen op de minisamenleving van de klas noodzakelijk.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid

Agora Apeldoorn

13:50-14:30

Jill Slinkman

Coach / onderwijsontwikkelaar VO

Amse Moesker

Coach / onderwijsontwikkelaar VO


Per augustus 2024 starten we met een Agora school in Apeldoorn. Momenteel zijn we dit concept aan het uitwerken. We willen jullie tijdens deze presentatie graag inspireren en informeren over de toekomstige Agora school. Maar willen vooral insteken op hoe wij bijdragen aan kansengelijkheid binnen het onderwijslandschap in Apeldoorn (zowel PO als VO). Nieuwsgierig geworden? Schrijf je dan in en laat je aansteken door ons enthousiasme.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid

De rol van de leerkracht én de schoolleider in een aantrekkelijke werkomgeving

13:50-14:30

Maike Douglas-Westland

Leerkracht, auteur, blogger

Paul Baan

Oprichter Klassewerkplek


In deze sessie gaan Maike Douglas-Westland (schrijfster De Gelukkige Leraar) en Paul Baan (oprichter Klassewerkplek) dieper in op de vraag waarom leerkrachten op de ene school wél willen blijven werken en op de andere niet.

Paul onderbouwt de kenmerken van een aantrekkelijke werkomgeving met inzichten uit het Klassewerkplek-onderzoek. Het onderzoek geeft een goed beeld van de staat van het werkgeverschap op scholen, en genereert aandacht voor de positieve uitschieters. Wat maakt dat op die scholen leerlingen overgaan, en leerkrachten blijven zitten?

Maike vertelt over wat leerkrachten zélf kunnen doen, aan de hand van haar vele gesprekken met collega’s en eigen ervaringen. Ze laat haar zoektocht zien in autonomie pakken, gesprekspartner worden op school door op een goede manier je boodschap over te brengen en collega’s hierin meekrijgen. Maike deelt de manier waarop je zelf je werkdruk kunt verlagen en goed voor jezelf en je vak kunt zorgen.

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Level Up! Zet een stap in educatief partnerschap.

13:50-14:30

Michelle Gemmink

Programmaleider kansrijke ontwikkeling

Marith Schotpoort

Junior docent kansrijke ontwikkeling


Het spel “Level Up! Zet een stap in educatief partnerschap” is ontwikkeld binnen Hogeschool KPZ en heeft als doel het gesprek tussen leraren, schoolteams/-leiders en ouders over dit thema te stimuleren. Onder educatief partnerschap of ouderbetrokkenheid 3.0 verstaan we een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind. Juist nu, na corona, vinden we het belangrijk om hieraan aandacht te besteden. Door het spelen van het spel ga je in gesprek om je eigen kennis en ervaringen met educatief partnerschap te verkennen en te verdiepen. Vervolgens word je uitgedaagd de kernpunten van je eigen visie te verwoorden en op zoek te gaan naar mogelijkheden om educatief partnerschap in je school of klas te versterken. Aan het einde van de sessie heb je concrete handreikingen en good practices om toe te passen in je eigen praktijk.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid

Only wet babies like change - over succesvol vernieuwen het onderwijs

13:50-14:30

Patrick Sins

Lector VernieuwingsonderwijsVernieuwingen falen doorgaans, ook in het onderwijs. Hoe kan dat? En wat kunnen we leren van onderwijsvernieuwingen die wel de tand des tijds met succes doorstaan? En waar moet je op letten als je zelf aan de slag wil met vernieuwingen? In mijn bijdrage ga ik op interactieve wijze met jullie na wat de voorwaarden zijn voor succesvol vernieuwen en wat dit betekent voor onderwijsvernieuwing op je eigen school. Ik doorspek mijn verhaal met anekdotes met de nodige theoretische verdieping. De slotsom geef ik al weg: initiatieven tot vernieuwen pas effect hebben als leraren uiteindelijk ook zelf de vernieuwingen zouden kiezen.

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs

10-14 in Apeldoorn

13:50-14:30

René de Waard

afdelingsleider

Marieke de Glopper

leerkracht po

Wouter Abrahamse

rector

Binnen de VOG wordt door een groep collega's serieus nagedacht over de mogelijkheden van een school voor tien- tot veertienjarige leerlingen, een zogenaamde 10-14 school. Graag nemen we jullie mee in de uitdagingen. Een voorschot:
• 10-14 vormt een bijdrage aan de oplossing van het probleem van kansenongelijkheid;
• 10-14 biedt de kans leerlingen in Apeldoorn e.o. (nog) beter op maat te bedienen;
• 10-14 geeft de leerlingen meer ruimte voor talentontwikkeling;
• 10-14 geeft leerlingen en ouders de vrijheid de keuze voor het vo uit te stellen;
• 10-14 draagt bij aan de geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs;
• 10-14 schept de mogelijkheid om vanuit bezieling, ambitie en verantwoordelijkheid samen meer waarde te maken;
• 10-14 sluit aan bij de wens om het onderwijslandschap gevarieerder en aantrekkelijker te maken;
• 10-14 is bij uitstek de manier om de samenwerking tussen po en vo te versterken en het VOG meer als collectief te laten functioneren.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Innovatie in het onderwijs

Leraren als leesbevorderaars

13:50-14:30

Wenckje Jongstra

associate lectorIn deze bijdrage wordt een professionaliseringsaanpak gepresenteerd, gericht op de versterking van de leraar als leesbevorderaar. Het gaat hierbij om leesplezier, kennis van recente kinderboeken met rijke taal, en didactische kennis en vaardigheden t.a.v. het beïnvloeden van de leesmotivatie van leerlingen. Deze aanpak is de afgelopen 1,5 jaar ontwikkeld in een NRO-kortlopend onderzoeksproject met expertleraren van zeven basisscholen, docent-onderzoekers van twee hogescholen en onderzoekers van Stichting Lezen/Erasmus Universiteit Rotterdam. De aanpak bestaat uit een arrangement van gedrags-, motivatie- en professionaliseringsinterventies. De aanpak is getest door circa vijftig leraren van groep 5/8 op zeven basisscholen. Bij de aanpak horen praktische tools zoals een handreiking en inspiratiekaarten. In de presentatie zal het ontwerpproces toegelicht worden, alsook de ontwerpprincipes van de aanpak. Verder zal er tijd ingeruimd worden om kennis te maken met de praktische tools.

Thema('s)

 • Professionalisering

Loopbaandenken en het lot van de introverte leerling

13:50-14:30

Wendy Kers

decaanIn de wereld van de loopbaanontwikkeling en -begeleiding, draait het vaak om ervaren, praten, reflecteren en onderdompelen. Niet iedere leerling staat te springen om zich in het gedruis op een open dag te storten, stapt zonder gene op een ouderejaars af met vragen of popelt om de sociale kant van het studentenleven te ontdekken. Deze sessie staat stil bij inclusieve loopbaanontwikkeling en - begeleiding. Hoe leer je leerlingen van jongs af aan loopbaandenken en geef je loopbaanontwikkeling een plek in jouw dagelijkse lespraktijk? En hoe zorg je er specifiek voor dat de introverte leerling, of de leerling met een diagnose, toch een passend en rijk loopbaanportfolio opdoen?
Deze sessie is geschikt voor decanen, docenten, mentoren en de bovenbouw van het po.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid

Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?

15:00-15:40

Bert Wienen

Associate LectorSteeds meer kinderen krijgen een vorm van jeugdhulp, van 1 op 27 zo'n 20 jaar geleden naar steden waar het nu al 1 op de 5 is. Maar wat betekent dit voor het vak van leraar en mogelijk ook, de wens om te komen tot inclusiever onderwijs? In deze lezing verkennen we hoe u eigenlijk bepaalt wat een 'normale' leerling of een 'normale' opvoeding is. Misschien is het wel goed om te stoppen het kind steeds centraal te stellen. En inclusief onderwijs vooral weer te gaan zien als gewoon goed onderwijs.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Innovatie in het onderwijs

Zelfdeterminatietheorie in de praktijk

15:00-15:40

Erna van der Linde

docent, innovatief coördinerend docentIn de zelfdeterminatietheorie staan de drie basisbehoeften van ieder mens centraal: de natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Hoe geef je dit vorm tijdens de lessen? Hoe vind je een balans tussen deze competenties in de onderwijspraktijk? Op welke manier draagt de ZDT bij aan het vergroten van de motivatie?
We gaan van de theorie naar de praktijk, waarin we (be)kijken en onderzoeken op welke manieren we de motivatie van leerlingen kunnen vergroten.

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Hoe maken we ons beroep sterker en aantrekkelijker voor onszelf en toekomstige collega's?

15:00-15:40

Jorien van Heerde

Programmaleider Onderwijsarbeidsmarkt en strategisch HRMHoe maken we ons beroep sterker en aantrekkelijk? Voor onszelf en onze toekomstige collega-leraren -en docenten? Die vraag stond centraal in het onderzoek van de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort). De uitkomsten van het onderzoek geven antwoord op de vraag hoe het beroepsbeeld sterker en aantrekkelijker gemaakt kan worden. Dit helpt om beter in te kunnen spelen op het kwantitatieve én kwalitatieve lerarentekort. Daarnaast is gekeken naar
• welke beelden leraren/docenten zelf hebben van hun beroep,
• welke ondersteuning zij ervaren in hun werk,
• welke professionaliseringsbehoefte ze hebben tijdens hun loopbaan,
• in hoeverre het aanbod aan professionaliseringsactiviteiten daarop aansluit en
• welke beelden leraren/docenten hebben van het lerarenberoep in de toekomst.
Dit onderzoek is uitgevoerd door practoraat Landstede en lectoraten Viaa, Windesheim,KPZ in opdracht van de Regionale Aanpak Personeeltekort en is breed uitgezet binnen het po/vo van VOG.

Thema('s)

 • Professionalisering

Zo leer je kinderen lezen en spellen.

15:00-15:40

José Schraven

orthopedagoogWat zijn landelijk gezien de meest voorkomende fouten die leerlingen bij de vakken lezen en spellen maken? Hoe kunnen we die voorkomen (preventief werkend en niet remediërend). Deze vraag staat centraal tijdens de ze workshop 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' (ZLKLS). Deze methodiek heeft zijn naam bewezen in de praktijk. Zoals uit veel onderzoek blijkt is de kwaliteit van de instructie van de leerkracht veel bepalender dan het gebruikte materiaal. Vooral gedetailleerde kennis van de vakinhoud is onmisbaar om stapsgewijs, effectieve instructie te kunnen geven/ te kunnen observeren en te kunnen adviseren. Dit blijkt ook uit onderzoek uitgevoerd door Prof. Dr. Anna Bosman tav de methodiek. Binnen ZLKLS wordt de samenhang tussen, lezen, spellen en schrijven benadrukt. Sobere, heldere en interactieve instructie en het goed zicht krijgen op de basisprincipes van lezen en spellen zijn een kenmerk van ZLKLS en van belang voor professionals in het werkveld.

Thema('s)

 • Effectieve didactische interventies

EDI 2.0: tips en technieken voor een goede les

15:00-15:40

Marcel Schmeier

Bevoegd leerkracht, auteur en onderwijsadviseurIn deze sessie staat de kern van ons vak centraal: hoe geef je goed les? U maakt kennis met de kracht van Expliciete Directe Instructie en leert hoe u kraakheldere instructie geeft en leerlingen actief betrekt bij uw lessen. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) omschrijft EDI als een effectieve interventie en een meta-analyse van wetenschapper Jean Stockard toont dat directe instructie een krachtig lesmodel is. Bovenal is EDI een aanpak die wordt gedragen door de werkvloer: meer dan 60.000 leerkrachten kochten inmiddels het boek. In deze sessie wordt de theorie vertaald naar praktische tips en technieken voor de dagelijkse lespraktijk.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Effectieve didactische interventies

Hoogspanning! Zicht scheppen op onze identiteit en leiderschapsrollen

15:00-15:40

Marieke Pillen

kerndocent in de Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE), programmaleider professionele identiteit en onderzoeker

Tjip de Jong

director of Studies van de Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie, programmaleider maatschappelijk ondernemerschap en onderwijskundig leiderschap


Als leider in een school maak je de hele dag door keuzes. Sommige keuzes maak je beredeneert, andere misschien intuïtief. We gaan echter weinig in gesprek over de onderliggende waarden en opvattingen die sturing geven aan deze dagelijkse ‘leiderschapskeuzes’. Ook wel onze professionele identiteit. Deze identiteit komt soms bovendrijven, vooral als we geconfronteerd worden met lastige keuzes, dilemma’s of tijdsdruk. In deze workshop zoeken we deze spanning op, om zo in gesprek te gaan over de relatie tussen leiderschap (identiteit) en onderwijsinnovatie.
In de workshop werken we aan de hand van een ‘real life’ casus. We presenteren diverse lastige dilemma’s waar keuzes gemaakt ‘moeten’ worden. In verschillende ‘vertraagmomente’ gaan we in gesprek over vragen als: welke rol kiezen we? En wanneer werkt dat wel of niet? Welke bekwaamheden zijn belangrijk voor leiders die aan de slag willen met innovatie? En wat zeggen deze keuzes over jouw leiderschap?

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Projectonderwijs: wegwijzer van de vernieuwing

15:00-15:40

Marjan van der Molen

portefuillehouder onderwijsontwikkelingGraag neem ik de VOG collega's mee naar het landschap van ons projectonderwijs in Twello. We gaan op ontdekkingstocht langs de 8 verschillende projectien die we aanbieden in de onderbouw en komen onderweg allerlei innovaties en inzichten tegen die ons onderwijs zo interessant en betekenisvol maken. Welke routes hebben we de afgelopen jaren gekozen? Van welke begaande paden zijn we afgeweken en wat heeft ons dat opgeleverd? Er is veel ruimte om vragen te stellen en samen te ontdekken. In gesprek met verschillende projectonderwijs collega's uit Twello.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Pubquiz over het versterken van veerkracht in je eigen praktijk

15:00-15:40

Michelle Gemmink

Programmaleider kansrijke ontwikkeling

Marjon Fokkens-Bruinsma

universitair docent


Waarom ervaren sommige leraren veel spanningen, of verlaten ze zelfs het leraarsberoep, en anderen niet? In onderzoek worden ze omschreven als veerkrachtige leraren. Leraren die snel herstellen na uitdagende of lastige situaties en opbloeien op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Het versterken van veerkracht voor onderwijsprofessionals is juist nu, door en na corona, extra belangrijk. Daarom werkt Hogeschool KPZ in het BRiTE-project samen met een aantal universiteiten aan een preventieve aanpak gericht op het ‘Versterken van Veerkracht’.
In deze sessie willen we je informeren over het belang van veerkracht en de strategieën die daarbij een rol kunnen spelen. De workshop bestaat uit twee delen, het eerste deel is een pubquiz, gericht op: 1) kennis over de verschillende aspecten van veerkracht, en 2) vaardigheden die ingezet kunnen worden om veerkracht te versterken. Na de quiz, bespreken we een aantal good practices om de opgedane kennis toe te passen in de eigen praktijk.

Thema('s)

 • Professionalisering

Ontwerpen, implementeren en continu verbeteren van (W&T-)onderwijs

15:00-15:40

Peter Bom

Lerarenopleider/onderzoekerVeel basisscholen zoeken een manier om Wetenschap en Technologie (W&T) te implementeren waarmee wordt aangesloten op het vo. Inhoudelijke thema's zoals duurzaamheid en digitale geletterdheid maar ook 'de meterkast' en 'de wc', en de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) spelen daarin een rol. In deze workshop wordt een casus gepresenteerd waarin d.m.v. Design-Based Research, leraren en onderzoekers samenwerken bij het ontwerpen, implementeren en continu verbeteren (dit i.t.t. borgen) van W&T op de basisschool. In de discussie die volgt is ruimte voor het bespreken van bredere toepassingen van DBR in po en vo.

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs
 • Professionalisering

Lerende cultuur en leiderschap in onderwijsorganisaties

15:45-16:25

Angela de Jong

OnderzoekerWat is er uit onderzoek bekend over het stimuleren en behouden van een lerende cultuur in scholen? Angela de Jong, werkzaam bij Oberon, gaat in op belangrijke factoren zoals leiderschap van de schoolleider, gespreid leiderschap (dus ook van leraren) en veilige sfeer. Op basis van een vierjarig onderzoek naar Stichting leerKRACHT en haar promotieonderzoek aan Universiteit Utrecht naar (gespreid) leiderschap in scholen werkend met leerKRACHT, gaat zij in op hoe leraren en schoolleiders meer van en met elkaar kunnen leren.

Thema('s)

 • Innovatie in het onderwijs

Professionaliseren leraren

15:45-16:25

Inge De Wolf

hoogleraarHoe werk je aan je professionele ontwikkeling als leraar? Wat zijn kansrijke trajecten en wat lijkt zonde van de tijd? Waar liggen uitdagingen en wat is nodig om er echt wat aan te hebben in je dagelijkse lespraktijk?
In deze workshop krijg je inzichten mee over effectieve professionaliseringsactiviteiten. We bespreken lessen uit wetenschappelijk onderzoek en inzichten uit andere landen. Na afloop kun je beter en gerichter werken aan je eigen professionalisering,

Thema('s)

 • Professionalisering

Kennismaking met opleidingsschool De Grift

15:45-16:25

Inge Bresser - du Breuil

Projectleider opleidingsschool De Grift

Sietske van der Worp

Relatiebeheerder Windesheim

Calijn de Jong

instituutsopleider

We zullen met allerlei actoren de reis van de student binnen onze opleidingsschool gaan vertellen en verbeelden. Vanaf het beroepsbeeld van de docent naar de visie op leren en de visie op opleiden, langs de krachtige leeromgevingen binnen de VOG naar de beleving van de docent in opleiding.

Thema('s)

 • Professionalisering

Kansengelijkheid en toetsing

15:45-16:25

Karen Heij

DrOnderwijs en toetsing worden veelal in één adem genoemd als zou het één niet zonder het ander kunnen. Zeker: als het goed is , kan toetsing onderwijs versterken. Maar soms blijken toetsen in de praktijk heel andere effecten te hebben dan aanvankelijk bedacht of voorzien. Dat is zeker het geval bij toetsing in het basisonderwijs. Daar blijkt toetsing een brede ontwikkeling van kinderen en zicht op kwaliteit van onderwijs vooral in de weg te staan. Toetsing heeft daar zeker niet de emancipatoire rol die er wel vaak in het publieke debat aan wordt toegedicht.
In de sessie gaan we hier nader op in en staan we stil bij de vraag hoe toetsing, verantwoording en het verbeteren van kansen voor alle kinderen op een goede manier op elkaar kunnen gaan inwerken.

Thema('s)

 • Kansengelijkheid
 • Professionalisering

Hoe zorg ik dat élke leerling optimaal bijleert? Bouwstenen voor effectieve didactiek.

15:45-16:25

Kristel Vanhoyweghen

Hoofd professionalisering bij het Expertisecentrum voor Effectief LerenLessen geven waarin élke leerling de kans krijgt om bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot goede lessen te komen, is het belangrijk dat we begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. In het boek Wijze Lessen, gratis te downloaden op https://excel.thomasmore.be/wijze-lessen/, vertalen de auteurs de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de klaspraktijk. Tijdens deze sessie vertelt mede-auteur Kristel Vanhoyweghen waarom net deze bouwstenen optimale kansen bieden op het verbeteren van de leerresultaten en deelt ze tal van concrete voorbeelden die je meteen kan inzetten in je les. Ze zijn immers toepasbaar voor leerlingen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden en voorkennis.

Thema('s)

 • Effectieve didactische interventies

Kijken naar en praten over differentiatie met ADAPT

15:45-16:25

Marieke van Geel

Onderzoeker & Universitair docent

Trynke Keuning

Onderzoeker/Docent


Omdat differentiëren niet alleen plaatsvindt binnen de les, maar deze fase nauw samenhangt met de voorbereiding van de periode, van de les, en de evaluatie achteraf, is een lesobservatie-instrument niet voldoende om te bepalen in hoeverre een leerkracht haar onderwijs daadwerkelijk afstemt op de behoeften van haar leerlingen. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat differentiëren een sterk cognitief aspect heeft. Om de mate van differentiatie in kaart te brengen, is daarom ADAPT ontwikkeld: Assessing Differentiation in All Phases of Teaching. Dit instrument, waarin in totaal 23 indicatoren worden gescoord, combineert een lesobservatie met een interview met de leerkracht. Na een korte inhoudelijke introductie gaan we dieper in op een aantal indicatoren in ADAPT. Je krijgt zicht op ADAPT als geheel en het gebruik hiervan. We zullen gezamenlijk een aantal videofragmenten bekijken en beoordelen, en ervaren hoe deze scores kunnen veranderen op basis van de interview-informatie.

Thema('s)

 • Effectieve didactische interventies