Onderwijsadviseur
RENN4

Christy Tenback

Christy werkt als onderwijsadviseur en onderzoeker bij RENN4, een onderwijsorganisatie voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met uitdagingen op het gebied van leren en gedrag. Zij is projectleider van het project “ontwikkelgroepen RENN4” waarbij groepen professionals samen kennis creëren rond een bepaald thema volgens de Netwerklerenmethodiek. Daarnaast houdt zij zich bezig met (promotie) onderzoek naar de integratie van scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs.

Expertise: Speciaal onderwijs, inclusie, netwerkleren, waardecreatie

Sessiearchief

Omschrijving

Als we streven naar inclusiever onderwijs is het een noodzaak dat er voldoende mensen in de klas werken om tegemoet te kunnen komen aan een diversiteit van ondersteuningsbehoeften. Wij deden onderzoek naar de samenwerking tussen leraren en ondersteuners in zogenaamde “gemengde groepen”: groepen waarin leerlingen met een so-tlv en een sbo-tlv samen onderwijs krijgen. Deze vorm van gespecialiseerd onderwijs kan gezien worden als een stap in de richting van inclusiever onderwijs. In deze sessie willen we delen wat we geleerd hebben over de inzet van ondersteuners in de klas en hoe de samenwerking tussen leraar en ondersteuner goed werkt en wat juist belemmerend is.

Downloads

Preview

Omschrijving

Om inclusiever onderwijs te laten slagen zijn attitudes van onderwijsprofessionals van doorslaggevend belang. Wij onderzochten hoe dit zit in onderwijssettings waar speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs geïntegreerd werken. In ons onderzoek kijken we naar de factoren die de attitude van onderwijsprofessionals beïnvloeden en of er verschillen zijn hierin tussen leraren en ondersteuners. Kortom: we proberen een bijdrage te leveren aan een receptenboek voor inclusie.

Downloads

Preview

Omschrijving

In ons onderzoek volgen we scholen die werken aan een geïntegreerde setting voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Op deze scholen wordt niet langer op basis van beschikking gekeken in welke klas een leerling terecht komt, maar op basis van ondersteuningsbehoeften. Dit resulteert in gemengde groepen waarin so-leerlingen en sbo-leerlingen gezamenlijk les krijgen.
Wat betekent deze innovatie voor leraren en ondersteuners?
In deze sessie kijken we vanuit het theoretisch kader naar wat we inmiddels te weten zijn gekomen over de self-efficacy, attitude en vaardigheden van de leraren en ondersteuners die meedoen met ons onderzoek. We hopen de allereerste inzichten na de eerste ronde dataverzameling met jullie te kunnen bespreken en hierop gezamenlijk te reflecteren.

Omschrijving

Sinds september 2018 maken een aantal scholen voor so en sbo in Nederland gebruik van de zogenaamde ” experimenteerregeling” van het ministerie. Binnen deze regeling is het mogelijk om so en sbo leerlingen gezamenlijk in een klas les te geven, de zogenaamde “gemengde groepen”. Op beleidsniveau worden deze ontwikkeling onderzocht door de Rijksuniversiteit en CED-groep. De deelnemende besturen hebben de handen ineen geslagen om ook op praktijkniveau (leerlingen, leraren en ouders) te ontwikkelingen te volgen met behulp van een praktijkonderzoek onder leiding van Anke de Boer van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd door Christy Tenback, buitenpromovenda aan deze universiteit en werkzaam bij RENN4. In de presentatie zal naar aanleiding van de eerste resultaten met de deelnemers van gedachten gewisseld worden over vragen als: hoe zien de gemengde groepen eruit qua leerlingen? Wat kennen en kunnen leraren die deze groepen draaien? Hoe denken ouders over de ontwikkelingen?

Downloads

Opname

Ga naar de bovenkant