Lector Leren & Innoveren
Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam

Marco Snoek

Marco Snoek is lector Leren & Innoveren bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, waar hij betrokken is bij onderzoeken rond het beroep van leraar. Aandachtspunten zijn het beroepsbeeld van de leraar, professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van leraren, leiderschap van leraren en de invloed van organisatiestructuren op het werk van leraren.

Expertise: Ontwikkeling en leiderschap van leraren

Sessiearchief

,

Omschrijving

Nieuwe ontwikkelingen zoals de actualisatie van de kerndoelen Nederlands en Rekenen en Wiskunde voor po en onderbouw vo vragen van leraren en lerarenteams om deze te vertalen naar de eigen school om zo een plek te krijgen in het curriculum. Daarmee komt het belangrijkste werk bij de leraar en het lerarenteam te liggen. In deze sessie staan Ina Cijvat en Marco Snoek stil bij de vraag wat dit vraagt van leraren en lerarenteams en wat zij nodig hebben om die vertaling naar de eigen praktijk samen te kunnen ontwikkelen en te implementeren en daarbij samen te leren. Thema’s die daarbij aan de orde komen omvatten vraagstukken rond de implementatie in de klassenpraktijk, patronen in scholen die samen ontwikkelen, samen implementeren en samen leren in de weg zitten, mogelijkheden om die patronen te doorbreken, aandachtspunten bij het creëren van ontwikkelruimte voor curriculumvernieuwing, en curriculair leiderschap van leraren.

Podcast

,

Omschrijving

Het nieuwe Groeifondsproject Nationale Aanpak Professionalisering Leraren heeft als ambitie om in de komende 10 jaar een infrastructuur te creëren ter ondersteuning van de ontwikkeling en groei van leraren. Professionaliseringsmogelijkheden zijn nu versnipperd, niet transparant en van wisselende kwaliteit.

Kernelementen van het plan zijn kwaliteitsborging van scholingstrajecten, ontwikkeling van startbekwaam naar vakbekwaam leraarschap, transparantie in specialisatieroutes richting expertschap, en regionale inbedding.

De infrastructuur aan professionaliseringsroutes en -mogelijkheden moet tot stand komen in nauwe samenwerking tussen leraren, schoolleiders en lerarenopleidingen, mede op basis van vragen en professionaliseringsbehoeften vanuit leraren.

In de presentatie schetsen we de aanleiding voor het project, de contouren en ambities. Daarna gaan we met de aanwezigen in gesprek over wat de waarde van het plan is en wat er nodig is om het tot een betekenisvol succes te maken.

,

Omschrijving

Veel leraren ervaren in hun werk spanning (en soms frustratie) als het gaat om werkdruk, professionalisering, of professionele ruimte. Ondanks mooie ambities en theorieën over lerende culturen en gedeeld leiderschap in scholen lukt het vaak niet om daar concreet handen en voeten aan te geven. Het realiseren van een duurzame professionele leercultuur wordt in de praktijk belemmerd door allerlei factoren die bijvoorbeeld te maken hebben met verwachtingen, en de structuur en cultuur van het beroep en de organisatie. Dit maakt samen leren een complex vraagstuk.
Met causale diagrammen hebben we geprobeerd de dynamiek erachter in beeld te brengen, waardoor zichtbaar wordt waar invloed uitoefenen positief kan werken (Vermaak, z.d.). Deze diagrammen zijn samen met een aantal collega’s ontwikkeld en tijdens werkveldsessies met anderen gedeeld. Tijdens deze workshop willen we met de deelnemers nagaan in hoeverre de patronen herkenbaar zijn, en wat ze hen in de praktijk kunnen opleveren.

Downloads

Omschrijving

De verwachtingen t.a.v. leraren zijn hoog: hoge(re) leeropbrengsten van leerlingen, bijdrage aan persoonsvorming en socialisatie, evidence-based werken, doorgaande professionalisering, enz. Tegelijk is er sprake van een hoge werkdruk, waardoor leraren nauwelijks ruimte hebben om (samen) goede lessen te ontwikkelen.
Wat zou er gebeuren als leraren 20% minder les zouden geven en de tijd die daarmee vrij komt zouden gebruiken om samen betere lessen te ontwikkelen. Zouden leerlingen dan niet dezelfde leerresultaten kunnen behalen in minder tijd? Wordt daarmee het beroep niet veel aantrekkelijker? Of heeft dat schadelijke effecten op kansengelijkheid, creëert dat onoverkomelijke problemen voor ouders en ontstaat er een onrealistische curriculumdruk? Of zijn die problemen op te lossen?
Met steun van NRO lanceren we dit schooljaar een podcastreeks rond deze vragen. In deze sessie is ruimte voor een preview, een voorbespreking en een eerste gedachtewisseling.

Downloads

Omschrijving

In discussies èn in opleidingstrajecten is steeds meer aandacht voor teacher leadership of leiderschap van leraren. In een NRO-studie hebben we verkend wat teacher leadership precies is, wat effecten en condities zijn en wat dat betekent voor de Nederlandse context.
De aandacht voor teacher leadership sluit nauw aan bij de behoefte van veel leraren aan professionele ruimte. In die zin heeft het vooral een emancipatoire functie. Tegelijk kan teacher leadership ook gezien worden als een voorwaarde voor innovatie en ontwikkeling van onderwijs. In dat laatste geval is teacher leadership veel minder een persoonlijke keuze of ambitie van een individuele leraar die zich wil ontwikkelen tot teacher leader, maar een opdracht aan elke leraar.
In onze studie onderscheiden we vier soorten teacher leadership die verschillen in de mate waarin het leiderschap formeel of informeel vorm krijgt en de mate waarin het individueel of collectief ingevuld wordt.
We constateren dat de meest zichtbare vorm van teacher leadership in Nederland een formele en individuele vorm van teacher leadership is (role based teacher leadership). We pleiten voor meer aandacht voor vormen van community based teacher leadership: collectief en informeel.
In de studie brengen we verder in kaart wat essentiële voorwaarden zijn om teacher leadership te versterken.
In de presentaties willen we op basis van ons onderzoek het gesprek met de deelnemers aan gaan wat de toegevoegde waarde is van het begrip teacher leadership.

Downloads

Ga naar de bovenkant