Project omschrijving

Daniel Muijs

Dean, Academica University of Applied Sciences

Evenement

België 2021
Huidige sessie
Sessie archief
bio

MATERIALEN

Er zijn nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

Wat zijn Wijze Lessen vanuit de leraar effectiviteit gezien

In ‘Wijze Lessen’ putten wij kennis uit twee bronnen: onderzoek uit de cognitieve psychologie en onderzoek over leraarseffectiviteit. In deze presentatie bekijken we deze tweede bron. We gaan in op de oorsprong van dit onderzoeksveld, de onderzoeksmethoden, en de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek. We trekken hieruit lessen voor de praktijk, en bespreken wat de sterktes en zwaktes van dit onderzoek zijn.

SESSIE ARCHIEF

Hoe de leraar het verschil kan maken. Naar een evidence informed beroepsstandaard.

De leraar doet ertoe. Keer op keer toont onderwijsonderzoek aan dat de kwaliteit van de leraar van doorslaggevend belang is voor leerprestaties. De impact van goede leraren kan zelfs zo groot zijn dat leraren in zes maanden evenveel kunnen bereiken met leerlingen als een gemiddelde leraar in een jaar (Hanushek & Rivkin, 2010). Het vakmanschap van de leraar staat echter de afgelopen periode regelmatig ter discussie. Welke vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden hebben leraren nodig om impact te hebben op alle leerlingen in hun klas? Er is veel bekend over succesvol lesgeven uit onderzoek. We kijken naar de Nederlandse beroepsstandaarden en vergelijken de inhoud en totstandkoming ervan met de evidence informed Engelse standaarden. Beiden leggen we naast onderwijsonderzoek. Tenslotte formuleren we aanbevelingen voor het proces van herijking van de beroepsstandaarden in Nederland. Nieuwe standaarden voor de leraar die het verschil kan maken in elke klas.

Deze sessie wordt gegeven door Daniel Muijs en Debbie Dussel.

Wat zijn Wijze Lessen vanuit de leraar effectiviteit gezien?

In deze presentatie zal ik een inleiding geven over onderzoek naar leraareffectiviteit. We zullen de historiek en methodologie van dit onderzoeksveld voorstellen en de belangrijkste onderzoeksuitkomsten beschrijven. Hierbij zal ik het werk van onderzoekers als Rosenshine, Good en Brophy, maar ook recentere voorbeelden aanhalen. Ik zal bespreken hoe dit onderzoek past bij het onderzoek uit de cognitieve psychologie over hoe mensen leren en hoe het zich verhoudt tot de principes die we in ‘Wijze Lessen’ beschrijven.

Wat zijn Wijze Lessen vanuit de leraar effectiviteit gezien

Dit is de tweede presentatie in de ‘Wijze Lessen’ strand.

In deze presentative zal ik een inleiding geven over onderzoek naar leraareffectiviteit. We zullen de historiek en methodologie van dit onderzoeksveld voorstellen, en de belangrijkste onderzoeksuitkomsten beschrijven. Hierbij zal ik het werk van onderzoekers als Rosenshine, Good en Brophy, maar ook recentere voorbeelden aanhalen.Ik zal bespreken hoe dit onderzoek past bij het onderzoek uit de cognitieve psycholgie over hoe mensen leren, en hoe het zich verhoudt tot de principes die we in ‘Wijze Lessen’ beschrijven.

Curriculum telt

Zonder curriculum is een school slechts een gebouw met kinderen en leraars. Wat we onderwijzen is van central belang voor ons onderwijs. In zowel praktijk als onderzoek is echer recentelijk de meeste aandacht gegaan naar hoe we onderwijzen, niet wat. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen gehad, vorral in landen waar rekenplichtigheid in het onderwijs sterk op nationale examens gericht is. Zo hebben we gezien dat er in landen als Engeland en de VS sprake is van curriculumvernauwing. Om deze negative gevolgen tegen te gaan heeft de Engelse onderwijsinspectie, Ofsted, een drie-delig onderzoeksprogramma opgezet om the bekijken wat de stand van zaken is met betrekking tot curriculumontwikkeling. In de eerste fase onderzochten we 40 scholen via inspectie, om een algemene stand van zaken te bekomen. In een tweede fase gingen we dieper in op de praktijken van scholen die sterk geengageerd waren in curriculumontwerp. We vonden drie verschillende benaderingen: kennis-geleid, kennis-gericht, en vaardigheden-gericht. In de derde fase testten we in een grotendeels representatieve steekproef de bevindingen van de tweede fase. In deze presentatie gaan we verder in op onze bevindingen, om een inzicht te geven in hoe we een sterk curriculum kunnen ontwerpen in lagere en middelbare scholen.

In deze presentatie bekijken we de kennisbasis over en onderzoek naar leraar effectiviteit. We onderzoeken hoe groot het effect van leraren is op een reeks verschillende leerling uitkomsten (b.v. kennis, welbevinden), hoe we onderzoek doen naar leraar effectiviteit (het onderzoeksproces) en welke variabelen leerling uitkomsten beïnvloeden (de onderzoeksresultaten).

Leraareffectiviteitsonderzoek is een empirisch onderzoeksprogramma dat al sinds de jaren zestig op zoek is gegaan naar de relatie tussen wat leraren denken, weten en doen, en leerling uitkomsten. Men gebruikt hiervoor voornamelijk kwantitatieve methoden.

Degelijk onderzoek is natuurlijk complex, en we bekijken welke beslissingen onderzoekers moeten nemen en hoe die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Daaropvolgend gaan we de belangrijkste resultaten van dit onderzoekswerk bestuderen. De vijf belangrijkste factoren, directe instructie, zelfregulerend leren, evaluatie en feedback, vakkennis de rol van de school zullen hier besproken worden. We bekijken ook wat de implicaties zijn van leraareffectiviteirtsonderzoek voor de professionele ontwikkeling van leraren en voor de schoolpraktijk.

BIO

Daniel is Dean van de School of Education and Society bij Academica University of Allied Sciences. Tevens is hij gastdocent bij het Excel centrum (Thomas More) en de University of Southampton. Hij is expert op het gebied van school- en leraareffectiviteit.

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.