Curriculumexpert po & vo
SLO, landelijk expertisecentrum voor curriculumontwikkeling

Gerdineke van Silfhout

Gerdineke van Silfhout is als curriculum- en toetsexpert werkzaam bij SLO. Op dit moment coördineert zij de actualisatie van examenprogramma’s vo. “Actuele examenprogramma’s dragen bij aan een goede doorstroom naar vervolgonderwijs en tussen schoolsoorten en leerwegen. Ook dragen ze bij aan de voorbereiding van leerlingen op hun plek in de maatschappij.” Gerdineke studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Daarna deed zij in opdracht van Stichting Lezen promotieonderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het vmbo. Tot de zomer van 2015 was Gerdineke werkzaam als toetsexpert bij Bureau ICE.

Expertise: Curriculumontwikkeling, toetsen

Sessiearchief

,

Omschrijving

Samen met leraren en vakexperts is SLO vanaf 2022 in opdracht van het ministerie OCW gestart met de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s. In deze sessie verkennen we met elkaar wat de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s inhoudt. We zoomen daarbij in op enkele aanpassingen van het landelijk curriculum. Denk bijvoorbeeld aan hoe concretere kerndoelen en eindtermen eruit zien, het onderscheid in aanbodsdoelen, beheersingsdoelen en ervaringsdoelen en hoe burgerschap en digitale geletterdheid worden uitgewerkt in het landelijk curriculum. Aan de hand van voorbeelden en casussen bespreken we welke consequenties een geactualiseerd curriculum kan hebben voor jou als leraar of schoolleider, waarbij het uitgangspunt een goede afstemming is tussen doelen, leeractiviteiten en toetsing in zowel het landelijk als het schoolcurriculum.

Downloads

Omschrijving

Feedback geven en verwerken, peer-feedback, leerlingen in de leerstandaard en het zweet op de goede rug. Zomaar wat onderwerpen waar momenteel veel aandacht voor is. Maar wat is daarvoor nodig? Aan de hand van concrete voorbeelden uit de lespraktijk van het primair en voortgezet onderwijs bespreken we de cyclus van formatief handelen. We zoomen in op fase 1 (verwachtingen verhelderen) en de fasen 4 en 5 (feedbackgeletterdheid en passende vervolgacties nemen). Daarbij verbinden we de voorbeelden aan enkele recente onderzoeken van R. Sadler, D. Nicol en D. Boud.

Preview

Omschrijving

Werk aan de winkel als het gaat om effectief leesonderwijs. Dat is wat de verschillende rapporten en ervaringen laten zien. Internationale onderzoeken laten zien dat Nederlandse leerlingen niet zo gemotiveerd zijn en op 15-jarige leeftijd eigenlijk zijn afgehaakt als het gaat om leesplezier. En een kwart van hen is onvoldoende leesvaardig. De Onderwijsraad lanceerde het rapport Lees! De Taalunie een actieplan Begrijpend lezen. In deze sessie bespreken we kort met elkaar wat de ingrediënten zijn van begrijpend lezen én wat bewezen effectieve aanpakken zijn in de klas. Wat werkt en wat niet? Wat weten we uit onderzoek én uit de praktijk?

Downloads

Preview

Opname

Omschrijving

Om leerlingen actief te betrekken bij en bewust te maken van hun eigen leren is het van belang dat ze weten wat de doelen zijn waar naartoe ze werken, waar ze staan en hoe ze gestelde doelen bereiken. Effectieve vragen stellen en feedback geven zijn daarbij essentieel, maar hoe doe je dat? Kunnen leerlingen daar zelf een rol in spelen, voor zichzelf en voor elkaar? Ja, is het antwoord. In deze sessie ga je aan de slag met een aantal leeractiviteiten bij taal/Nederlands in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, die ook goed zijn in te zetten bij andere vakken waar leerlingen presenteren en schrijven. Naast praktische voorbeelden ga je ook naar huis met een aantal principes of uitgangspunten voor formatief lesgeven.

Omschrijving

Om leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leren is het van belang dat ze weten wat de doelen zijn waar naartoe ze werken, waar ze staan en hoe ze gestelde doelen bereiken. Feedback daarbij is essentieel, maar hoe geef je dat vorm in een klas met 30 leerlingen? Kunnen leerlingen daar zelf een rol in spelen, voor zichzelf en voor elkaar? Ja, is het antwoord. Peer feedback is een krachtig middel om een actieve en kritische leerhouding en zelfevaluatie te bewerkstelligen. In deze sessie ga je aan de slag met een aantal leeractiviteiten bij taal/Nederlands in het basisonderwijs (groep 6) en het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2), die ook goed zijn in te zetten bij andere vakken waar leerlingen presenteren en schrijven. Centraal staat de vraag: wat zijn de voorwaarden voor het borgen dat peer feedback niet blijft bij ‘leuke presentatie’, ‘spannend verhaal’, maar het leerproces ondersteunt?

Downloads

Opname

Omschrijving

Toetsing is een thema dat momenteel volop in de belangstelling staat: de validiteit van examens, de hoeveelheid toetsen, het afschaffen van cijfers etc. In deze lezing zal ik het vooral hebben over toetsing in dienst van het leren, waarbij leerlingen hun leren kunnen verbeteren en verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen leerontwikkeling. Formatieve evaluatie: weten waar een leerling heen moet, waar hij staat en hoe hij op de gewenste situatie komt. Waarom is deze vorm van evalueren zo belangrijk voor het leren? Betekent formatieve evaluatie het einde van cijfers geven? Wat zijn randvoorwaarden voor een goede implementatie ervan in de onderwijspraktijk en hoe krijgt het concreet vorm in de les? Vragen waarover we van gedachten zullen wisselen en we enkele schoolvoorbeelden zullen bespreken.

Downloads

Omschrijving

85 procent van het curriculum bestaat uit geschreven tekst. Dat vraagt om een goede leesvaardigheid en om goed studiemateriaal. In deze sessie laat ik zien hoe leerlingen hun studieteksten verwerken. Welke tekstkenmerken hebben, zoals samenhang, zinslengte, lay-out en een verhalende schrijfstijl, invloed op het leesproces van leerlingen. En hoe je leesprocessen stimuleert die belangrijk zijn voor het begrijpen van studieteksten. Maar ook heel concreet: hoe je als docent in de klas door middel van een rijke taalomgeving, interactie en taalsteun stap voor stap toewerkt van een concrete, dagelijkse context en ervaring naar de complexe, abstracte studietekst.

Downloads

Ga naar de bovenkant